Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

El dimarts 27 de juny, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Comparteix


22/06/2017, 0:00h. - ple

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà el dimarts 27 de juny, a les 18 hores, una sessió ordinària amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 6 corresponent a la sessió ordinària de 30 de maig de 2017.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

2. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 23 de maig de 2017 referent al canvi d'un membre del Consell d'administració de l'organisme autònom Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació a sol·licitud del Grup Municipal Socialista.

3. Aprovar diversos reconeixements de reconeixements de crèdit.

4. Aprovar l'encàrrec de gestió a l' IMPO de la realització de l'actuació "Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals" en el marc de la convocatòria Catàleg de serveis 2017 del Pla Xarxa Governs Locals 2016-2019.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

5. Aprovar el compte justificatiu de la subvenció finalista pel projecte "Programes socials" a Cruz Roja Española.

6. Aprovar el compte justificatiu de la subvenció finalista pel projecte "Centre Obert La Salut Alta Fundació Privada la Salut Alta.

7. Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit, la despesa i la factura del servei d'ambulància i prevenció per a la 2a Fira de Gent Gran, presentada per l'empresa CRUZ ROJA ESPAÑOLA.

8. Aprovar l'increment despesa de gestió de l'exercici 2015, de l'encomana de gestió del Servei d'Atenció Domiciliària a BSA, aprovada per acord de Ple de 26/10/2004 i dels serveis incorporats a la mateixa per acord de Ple de data 24/3/15.

9. Aprovació del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a CARITAS DIOCESANA DE BARCELONA, per dur a terme el projecte " Programes d'activitats socials"

10. Aprovar el compte justificatiu de la subvenció finalista pel projecte "Inserció laboral per a persones amb discapacitat" de Fundació Privada Badalona Treball pels Disminuïts.

11. Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit, la despesa i les factures del servei d'intervenció d'emergència i allotjaments d'urgència durant el 2016, presentades per l'empresa PROGESS Projectes i Gestió de Serveis Socials, S.L.

12. Aprovar el compte justificatiu de la subvenció finalista pel projecte "Suport al Centre Obert Ateneu Sant Roc" a la Fundació Privada Areneu Sant Roc.

13. Aprovar el compte justificatiu de la subvenció finalista pel projecte "Projecte educatiu Centre Obert Sant Jaume" a la Fundació Carles Blanch.

14. Aprovar el compte justificatiu de la subvenció finalista programa " Projecte Menjador Social" de la Fundació Privada Llegat Roca i Pi.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

15. Aprovar un reconeixement de crèdit per al lloguer de material d'il·luminació nadalenca a la Fira de Nadal de la Plana, des del 26 de novembre fins el 23 de desembre de 2016.

16. Aprovar diversos reconeixements de crèdit exercici 2015-16.

17. Aprovar la verificació del Text refós de la Modificació del Pla parcial del Torrent de la Font a la unitat d'edificació núm. 4 del Polígon 2.

18. Aprovar provisionalment la Modificació del PERI del barri Manresà a l'entorn del carrer Murillo.

19. Resoldre el contracte de concessió d'un dret de superfície sobre la finca municipal situada al Polígon "Les Guixeres" (parcel·la 6) a favor de "CLH,SA" adoptat pel Ple en sessió del 18 de desembre de 2001.

20. Aprovar l'actualització del patrimoni municipal de sòl i habitatge (PMSH) de l'Ajuntament de Badalona.

21. Aprovar definitivament la declaració de bé cultural d'interès local de la part de la Sala de Turbines Tres Xemeneies.

22. Aprovar diversos reconeixements de crèdit de l'exercici 2017.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

23. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2017.

24. Aprovar l'acord d'Adhesió a la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya.

25. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de l'empresa CAT VALLÈS, SL, corresponent a la reparació de la caldera del Poliesportiu de Llefià.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans-Ciudadanos-C's per denunciar l'estat de manteniment de la via pública i per una mobiliat cívica, sostenible i segura a Badalona.

2. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos-C's per millorar l'horari d'obertura de les biblioteques públiques i altres indrets d'estudi a Badalona.

3. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA en motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull i Alliberament LGTBI.

4. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, PSC, ERC-Avancem-Mes, ICV-EUiA i Partit Popular, a favor del perllongament de la L1 del Metro des de Fondo de Santa Coloma fins al Centre de Badalona.

5. Moció que presenten els Grups Municipals Socialista i Convergència i Unió de suport a les queixes veïnals reclamant la neteja d'un solar situat al carrer de Sant Frederic, 9 de Badalona.

6. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per a millorar el sistema sanitari i enfortir l'atenció primària.

7. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú i ICV-EUiA per l'augment del pressupost destinat a la lluita contra la violència de gènere i les polítiques d'igualtat als Pressupostos Generals de l'Estat.

8. Moció que presenten els grups municipals del Partit Popular i Ciutadans (Ciudadanos), per rebutjar el referèndum il·legal anunciat per al proper 1 d'octubre de 2017.

9. Moció que presenta el Grup Municipal de Convergència i Unió a favor de la redacció del projecte constructiu de la línia 1 del metro entre Santa Coloma i Badalona.

10. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú en relació al rescat bancari i el deute municipal il·legítim.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 22 de juny de 2017