Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Ple municipalEl Ple, és un òrgan municipal constituït per tots/es els/les regidor/es agrupats ens grups municipals i sota la presidència de l’alcalde/essa. Es reuneix com a mínim un cop al mes en sessió pública. Té facultats politiques, normatives, econòmiques i institucionals. Controla i fiscalitza l’actuació de l’alcalde/essa, pot nomenar-lo o substituir-lo mitjançant una moció de censura. El consistori badaloní està integrat per vint-i-set membres.

Intervenció ciutadana al Ple

Qualsevol persona pot demanar la intervenció en la sessió pública del ple mitjançant petició prèvia presentada al registre municipal abans de les 14 hores del dia en què es farà el ple. L’alcalde/essa donarà la paraula si aquesta petició està fonamentada, fa referència a algun punt de l’ordre del dia o té relació amb alguna competència municipal. El peticionari podrà fer ús de la paraula durant un màxim de 5 minuts per fer la seva intervenció i podrà disposar d’un màxim de 5 minuts en torn de rèplica.

Sessions públiques del Ple

Les sessions del ple són públiques llevat dels assumptes que afectin el dret a la intimitat de les persones recollit en l’article 18.1 de la Constitució o als drets de la infància i la joventut. En aquests casos, el ple, per majoria absoluta, pot acordar que el debat i la votació siguin secrets


Comparteix