Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Normativa• Ordenança platja

• Ordenança de Civisme de l’Ajuntament de Badalona.

Ordenança platja

Al juliol de 2009 va entrar en vigor l’Ordenança que ha de regular els usos i activitats a les platges de Badalona.

Aquesta Ordenança comprèn com a àmbit d’actuació tot el litoral badaloní.

A continuació s’exposen els punts principals de l’Ordenança a tall de recordatori. Tota la informació sobre l’Ordenança es pot consultar a l’enllaç adjunt.

Es consideren infraccions GREUS, amb sancions des de 600,1 fins a 900 euros:

• No respectar la prohibició de banyar-se quan hi hagi bandera vermella.

• Llançar-se a l’aigua en zones rocalloses, amb espigons o des d’estructures fixes. Dipositar i/o abandonar objectes punxants, de vidre, amb arestes tallants o que puguin representar un risc per als usuaris.

• Cuinar, encendre foc i usar qualsevol tipus de barbacoes.

• Escopir o fer necessitats fisiològiques tant de persones com d’ animals.

• Deteriorar o malmetre el mobiliari urbà o els elements naturals.

• Portar a terme la venda ambulant d’aliments o d’altres productes, així com les activitats o la prestació de serveis no autoritzats com massatges, tatuatges, endevinació, etc.

• Instal·lar campaments o acampar a la platja.

• Accedir o romandre al pont del Petroli quan no hi estigui permesa l’estada, bé perquè estigui tancat o bé perquè estigui prohibit circular-hi per qualsevol motiu.

• Practicar jocs, esports o exercir activitats que comportin un risc rellevant per a la seguretat dels usuaris o els béns de les platges.

Es consideren infraccions LLEUS, amb sancions de fins a 600 euros:

• Deixar brutícia o qualsevol tipus de residu a la sorra o a l’aigua.

• Pescar fora de la zona i de l’horari autoritzat per l’Ajuntament.

• Dificultar, obstaculitzar o desatendre les indicacions dels serveis municipals durant les operacions de neteja mecànica de la sorra.

• Rentar-se al mar o a les dutxes, fonts i rentapeus fent servir sabó, gel, xampú o altres productes similars.

• Rentar roba, animals o qualsevol tipus de recipient que hagi estat utilitzat per portar aliments i/o altres matèries, al mar o a les dutxes, a les fonts o als rentapeus.

• Malbaratar l’aigua de les dutxes, dels rentapeus, etc.

• Passejar o romandre amb animals a les platges, durant la temporada de bany, llevat dels gossos d’assistència que acompanyen les persones a les quals serveixen.

• Emetre sorolls que de manera objectiva i evident molesti la resta d’usuaris o veïns.

• Realitzar activitats a la platja o dins l’aigua que puguin pertorbar els legítims drets dels altres usuaris.

• Obstaculitzar els accessos al mar i la servitud de trànsit.

Per a consultar el text íntegre d’aquesta ordenança, anar al seu accés directe que es presenta en aquesta pàgina.

Altra normativa

• Llei 22/1988, de 28 juliol, de Costes.

• R.D. 1471/1989, d'1 de desembre, pel que s'aprova el Reglament General per al desenvolupament i execució de la Llei de Costes.

• Ordre 31 de juliol 1972 Normas para la seguridad humana el los lugares de baño.

• Decret 248/1993 de 28 de setembre, sobre la redacció i l'aprovació dels plans d'ordenació de platges i dels plans d'usos de temporada.

• Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya.

• Decret 109/1995, de 24 de març,de regulació de la pesca marítima recreativa.

• Real Decret 1341/2007 d’11 d’octubre sobre la gestió de qualitat de les aigües de bany.