Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Oficial d'oficis (especialitat CONDUCTOR)Borsa de treball d’OFICIAL D’OFICIS (especialitat CONDUCTOR): L’Ajuntament de Badalona necessita proveir-se, en règim temporal, d’una borsa de treball de CONDUCTOR (OFICIAL D’OFICIS - grup C2) per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables, de caràcter temporal, en diferents àmbits de la corporació.

Període addicional 3 dies hàbils d’inscripció: Fins el 25/03/2021, inclòs.

Règim jurídic: funcionari interí de caràcter temporal o contracte laboral temporal.

Requisits específics

  • Titulació: Estar en possessió del títol de Graduat en ESO, títol de GFGM, títol de tècnic auxiliar (FPI grau) o equivalent.

  • Nivell de coneixement de llengua catalana: Nivell intermedi (B2), superior o equivalent.

  • Carnet de conduir B vigent.

Només cal inscriure’s en la borsa. No s’ha de presentar ni instància ni documentació.

Tràmits per a formalitzar la inscripció:

  1. Pulsar Ctrl i clicar sobre Inscripció a la borsa de treball

  2. S’ha d’accedir amb un certificat digital (IdCAT, DNIe, altres,..) o Cl@ve PIN24, Ciutadans UE.

  3. Un cop identificats electrònicament, s’haurà d’omplir el formulari, seleccionant OFICIAL D’OFICIS EN GENERAL en l’apartat de Descripció del lloc de treball.

  * Caldrà identificar clarament la titulació oficial que s’adredita.

  4. Finalitzar el tràmit. S'obtindrà un justificant d’inscripció (BCPxxxxx) què es recomana guardar.

Més informació:


Comparteix