Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

BORSA ACTIVA ADMINISTRATIU/IVA URGENT I EXTRAORDINÀRIABorsa de treball d’urgència d’ADMINISTRATIU/IVA: L’Ajuntament de Badalona necessita proveir-se, en règim temporal urgent i excepcional, una borsa d'ADMINISTRATIU/IVA per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables, de caràcter temporal, dels diversos serveis de la corporació. Aquesta borsa té caràcter extraordinari, excepcional i provisional, fins la constitució de la borsa de treball definitiva que derivada del procés selectiu de 12 places vacants d’administratiu/iva.

Termini de presentació d’instàncies telemàtiques: DES DEL 21/10/2020 FINS EL 27/10/2020, inclosos.

Les sol·licituds per prendre part en aquesta borsa d’urgència s’hauran de presentar únicament de forma telemàtica, i hauran d’anar acompanyades de la documentació original que acrediti el compliment de les condicions i requisits exigits, els mèrits al·legats, tota en format PDF.

Més informació:


Comparteix