Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Estudis de MúsicaEstudis de Música

Els estudis de música són un dels ensenyaments artístics integrats en el sistema educatiu que tenen consideració d’ensenyaments de règim especial.

Existeixen diferents tipologies de centres d’ensenyaments musicals:

    • Escoles de música. Els ensenyaments impartits en aquestes escoles no comporten l’obtenció de títols amb validesa acadèmica oficial, però poden preparar els alumnes per a l’accés als estudis de Grau Professional.

    • Conservatoris. Són centres públics que imparteixen ensenyaments musicals i que ofereixen la possibilitat d’obtenir titulació de Grau Professional amb validesa acadèmica oficial.

    • Centres privats autoritzats. (Conservatori del Liceu, Taller de Músics). Són centres de titularitat privada que imparteixen ensenyaments musicals i que ofereixen la possibilitat d’obtenir titulacions de Grau Professional i Grau Superior amb validesa acadèmica oficial.

    • Centre d’iniciativa pública ( Escola Superior de Música de Catalunya). És un centre que imparteix el Grau Superior de música.

    • Centres integrats. Són centres que integren els ensenyaments de règim general (educació primària i secundària) amb els estudis de música i/o dansa.

Oferta d’estudis musicals a Badalona

La diversa i àmplia activitat artística de Badalona és una de les senyes d’identitat de la ciutat, cosa que reforça encara més la importància d’incloure l’educació artística en l’educació d’infants i joves, i de la ciutadania en general.

Escola de Música

Estudis d’iniciació i de nivell elemental. S’hi pot accedir a partir dels 4 anys, aquesta etapa proveeix a l’alumne les eines necessàries per fruir la pràctica musical de manera ampla i diversa tot accedint als seus valors i beneficis. També condueix als continguts formatius necessaris per poder superar la prova d’accés al Grau Professional i donar continuïtat als estudis de música de Grau Professional si així ho desitja.

www.conservatoribdn.cat

Conservatori

Estudis de Grau Professional que capaciten l’estudiant com a intèrpret autònom en les diverses especialitats instrumentals amb una experiència important en el terreny de la música de conjunt. Estudis reglats de Grau Professional que consten de 6 cursos. Els estudiants hi accedeixen mitjançant una prova d’accés regulada pel Departament d’Educació.

www.conservatoribdn.cat

Escola de Música Moderna

Els ensenyaments que s’imparteixen estan distribuïts en tres etapes: Elemental, Professional i Preparatori al Grau Superior. Es pot accedir sense coneixements de música a la primera etapa i mitjançant una prova de nivell a la resta.

www.emmbadalona.cat


Estudis no reglats

Estudis reglats

Comparteix