Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

El dimarts 26 d’abril, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Comparteix


21/04/2016, 0:00h. - ple

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà una sessió ordinària el proper dimarts 26 d’abril, a les 18 hores, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

Aprovar les actes números 4 i 5 corresponents a la sessió ordinària de 29 de març de 2016 i la sessió extraordinària de 6 d’abril de 2016.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

1. Autoritzar al senyor Ricard Brotat Jubert per exercir la compatibilitat d’una segona activitat en el sector públic.

2. Aprovar els reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors.

3. Aprovar els reconeixements de crèdit.

4. Declarar d'especial interès o utilitat municipal obres i activitats a efectes de les pertinents bonificacions.

5. Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals vigents.

6. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2016.

7. Donar compte de la designació de l'alcaldessa com a membre del Consell Assessor de la Fundació Catalana de l'Esplai.

8. Donar compte de la substitució d'un membre del Consell d'administració de l'IMSP a sol.licitud del Grup municipal de Ciutadans-Ciudadanos.

9. Donar compte del nomenament/cessament de personal de confiança o assessorament especial.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva

10. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l'entitat AE DOSA

11. Aprovar els reconeixements de crèdit.

12. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l'entitat Associació Esportiva Badalonès.

13. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l'entitat CF Sistrells.

14. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l'entitat Club Bàsquet Sant Josep.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

15. Aprovar la creació del Consell Econòmic i Social de Badalona, i els seus Estatuts.

16. Aprovar la rendició del compte justificatiu i pagament del 50% de la subvenció de la Federació de l'Associació de Venedors del Mercat, per la promoció cavalcada de reis a Badalona any 2015.

17. Aprovar els reconeixements de crèdits de l'exercici 2015 a favor de Sugebe, SL i Grupos Electrógenos Agresa, SL.

18. Aprovar el reconeixement de crèdit corresponent al consum elèctric en el 2014 a favor de l'empresa Endesa Energia XXI SL.

19. Ratificar l'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs (Consorci Besòs-Tordera).

20. Aprovar inicialment la modificació del Pla general metropolità a la Unitat d'Actuació 2a del Pla especial a les illes compreses entre els carrers Progrés, Cervantes, Eduard Maristany i Ponent.

21. Aprovar la rectificació de l'error material detectat a la memòria de l'Estudi de detall de la Unitat d'Actuació núm. 1 del Pla especial de les illes compreses entre els carrers Progrés, Cervantes, Eduard Maristany i Ponent.

22. Aprovar provisionalment el Pla especial de superposició d'activitats per a les parcel·les A, B i C del Polígon industrial Bonavista nord.

23. Desestimar el recurs de reposició interposat per Vexin 2000, SA contra l'acord del Ple del 22 de desembre de 2015 relatiu als interessos de demora meritats en l'expedient d'expropiació finca carretera de Mataró, núm. 2-20.

24. Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia de 12 d'abril de 2016 per la qual es crea la Comissió de treball per la remodelació i millora de la Platja dels Pescadors.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el grup municipal de Guanyem Badalona en Comú en memòria de Guillem Agulló i de compromís contra els delictes d’odi,el racisme i la xenofòbia.

2. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem-MES i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa per declarar Badalona Ciutat Republicana.

3. Moció que presenten els grups municipals Socialista i Ciutadans (Ciudadanos) – C’s sobre el seguiment i la verificació municipal de les mesures acordades al Ple del Parlament de Catalunya sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d'una resposta institucional del Parlament de Catalunya.

4. Moció que presenta el grup municipal Socialista per a la retirada de l’ordre de copagament confiscatori per a les persones amb discapacitat.

5. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans (Ciudadanos) – C’s per a la millora dels serveis de les Escoles Bressol.

6. Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de suport a la millora de la mobilitat i el transport públic al barri del Front Marítim.

7. Moció que presenten els grups municipals del Partit Popular, Convergència i Unió i Ciutadans (Ciudadanos)–C’s perquè el pressupost d’inversions de l’Ajuntament de Badalona inclogui la partida necessària per a portar a terme les expropiacions per a desencallar el segon tram de la construcció dels laterals de Sant Crist.

8. Moció que presenta el grup municipal Socialista per a eliminar de les hipoteques l’índex de referència de préstecs hipotecaris a més de tres anys (IRPH) declarat nul.

9. Moció que presenten els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya- Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa de suport al procés participatiu d’elaboració del Pla d’Actuació Municipal 2016-2019.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 21 d’abril de 2016