Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

2016: C03-2015 . Cap Departament de Sistemes i Tecnologies de la Informació.Descripció de la convocatòria: Procés de provisió amb caràcter definitiu, pel sistema de concurs específic, del lloc de treball de cap de Departament de Sistemes i Tecnologies de la Informació (C03-2015), entre el personal funcionari i el personal laboral de l’Ajuntament de Badalona. Expedient: 785/CM-3/15.

Sistema: Concurs específic.

Data de presentació d’instàncies: 27/05/2016 fins el 07/06/2015, ambdós inclosos.

Lloc de presentació d’instàncies: Registre General ubicat a la Plaça Assemblea de Catalunya, 9 cantonada Carrer Eduard Flo, 6 (edifici “El Viver”).

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres de 08:30 a 13:30 hores i dijous de 16:00 a 18:00 hores.

Telèfon d’informació: Servei de Recursos Humans 934832621 - 934832624

Requisits exigits: Relacionats a la Base específica Segona.

Documentació a presentar: La Base específica Tercera estableix que la documentació que cal presentar.

Amb la instància sol·licitant prendre part en aquest procés, l’aspirant declararà que reuneix els requisits establerts a la Base Segona, i adjuntarà, juntament amb el currículum vitae i la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, la fotocòpia de la titulació acadèmica requerida, i la fotocòpia del certificat de nivell de suficiència de català (C) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura o equivalent o superior.

NOTA: La documentació que cal adjuntar mitjançant fotocòpia es compulsarà juntament amb la resta de la documentació al final del procés selectiu respecte de la persona que hagi superat el procés.

En el supòsit de que la documentació presentada no coincideixi amb l’original, la persona aspirant quedarà exclosa del procés.

Seguiment de la convocatòria:


Comparteix