Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

2015 Convocatòria provisió del lloc de treball de director/a Gabinet d''Alcaldia i ComunicacióDescripció de la convocatòria: Procés de provisió del lloc de treball de director/a Gabinet d’Alcalcia i Comunicació. Expedient: 748/PDIR-2/15.

Tipus personal: Personal directiu

Sistema: Lliure designació amb entrevista professional.

Torn: Lliure

Data de presentació d’instàncies: Des del 24/11/2015 fins el 28/11/2015, ambdós inclosos. DOGC núm. 7003 - 23.11.2015.

Lloc de presentació d’instàncies: Registre General ubicat a la Plaça Assemblea de Catalunya, 9 cantonada Carrer Eduard Flo, 6 (edifici “El Viver”).

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres de 08:30 a 13:30 hores i dijous de 16:00 a 18:00 hores.

Telèfon d’informació: Servei de Recursos Humans 934832621 - 934832624

Requisits exigits: Relacionats a la Base específica Segona.

Documentació a presentar: Detallada a la Base específica Tercera.

Amb la instància sol·licitant prendre part en aquest procés, la persona aspirant declararà que reuneix els requisits establerts a la Base Segona, i adjuntarà el currículum vitae i la documentació acreditativa verificable dels mèrits al·legats, la fotocòpia de la titulació requerida o equivalent, i la fotocòpia del certificat de nivell de català exigit o superior.

NOTA: En el termini màxim de 5 dies naturals a comptar des del dia següent a la publicació en la web municipal del resultat, la persona aspirant que resulti proposada per l’Alcaldia, a proposta de la Regidoria de Badalona Habitable, presentarà els documents acreditatius de reunir les condicions exigides i la documentació original per tal de compulsar la documentació presentada conjuntament amb la sol·licitud per prendre part en aquesta convocatòria.

Seguiment de la convocatòria:


Comparteix