Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Informació general sobre els tributs
Aquí trobareu una descripció dels diferents tributs municipals així com diversos links relacionats amb cadascun d’ells.

La gestió tributària de l’Ajuntament de Badalona es fa ara amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

A través del link adjunt (Resoldre dubtes sobre els tributs més importants) podeu veure en concret el que s’ha delegat a l’Organisme de la Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.


IBI - Impost de bens immobles

IVTM - Impost de vehicles de tracció mecànica

IAE - Impost d'activitats econòmiques

Taxa de guals

Parades d'encants

lIVTNU (abans Plusvàlua)

ICIO - Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres

Comparteix