Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Audiències públiques del Pressupost Ordinari Municipal per a l'any 2016
Procés de participació ciutadana del pressupost 2016

El Pressupost Ordinari Municipal continua el seu tràmit. Després de l’aprovació inicial, la ciutadania i els partits polítics tenen 15 dies hàbils des de la seva publicació al BOPB per presentar al·legacions al Pressupost Ordinari 2016 abans de l’aprovació definitiva i la seva posada en marxa.

El Govern posa en marxa un nou sistema per presentar al·legacions per internet. Aquest nou sistema s’incorpora al ja existent de presentar al·legacions de manera presencial.

Com presentar una al·legació

Per primera vegada, les al·legacions es poden fer per internet a més de presencialment.

Al·legació per internet

1. El procés per presentar una al·legació per internet necessita que tingueu instal·lat els navegadors Firefox o bé l’Explorer (així ho demana el sistema de tramitació de la Generalitat de Catalunya).

2. Heu de disposar d’un certificat digital.

3. Cliqueu a l’enllaç http://bit.ly/InstanciaPressupostBDN

4. Ompliu l’al·legació i envieu-la.

Al·legació presencial

Hi ha dues vies per presentar-la.

1. Descarregar i imprimir el document d’una instància genèrica al web http://bit.ly/InstanciaPressupostBDN

    a. Presentar l’al·legació al Registre General al Servei d’Atenció al Ciutadà, a les Oficines Municipals de Districte o bé per correu certificat.

2. Clicar l’enllaç http://bit.ly/InstanciaPressupostBDN (cliqueu sobre tramitació presencial), ompliu la instància i imprimiu-la.

    a. Presentar l’al·legació al Registre General al Servei d’Atenció al Ciutadà, a les Oficines Municipals de Districte o bé per correu certificat

Proposta de pressupost per a 2016

Dictamen aprovació inicial_Ple

Document legal resum que es porta a l'aprovació del Ple Municipal

Bases execució

Document que conte les disposicions que regulen la execució i gestió del pressupost Municipal

Informe Intervenció

Informe preceptiu de la Intervenció Municipal sobre l'adequació del Pressupost a la normativa vigent

Consolidat Despeses i Ingressos

Resum del pressupost de l'Ajuntament, Organismes Autònoms i Empreses municipals que es consoliden

Estat del deute

Detall de la situació actual de l'endeutament a llarg i curt termini de l'Ajuntament de Badalona

Detall Ingressos i despeses

Resum de les depeses ( Conceptes econòmics, Programes de Despesa i Ingressos del Pressupost per conceptes econòmics)

Annex de Convenis subscrits

Convenis subscrits amb altres Entitats Públiques (Generalitat- Diputació, ets) per la prestació de serveis

Detall Ingressos i despeses_Variacions

Resum per capítols de despeses i Ingressos de les variacions en relació a l'últim pressupost aprovat (Per Organisme)

Detall Ingressos i despeses_OR-FUN-ECO

Detall individualitzats de totes les aplicacions pressupostàries de despesa agrupat per centre gestor

Detall Ingressos i despeses_PPROGRAMES

Detall individualitzat de les despeses del pressupost per subprograma-programa

Memòria Alcaldia

Memòria que recull les línies estratègiques del pressupost de l'Ajuntament

Informe economico_financer_Ingressos

Informe de la Tresoreria en relació als ingressos del pressupost de 2016 i la evolució dels ingressos de l'exercici anterior

Informe economico_financer

Informe preceptiu sobre la viabilitat i sostenibilitat financera del pressupost

Pla de disposició de fons

Informe de la Tresoreria Municipal de les previsions de tresoreria (Ingressos i pagaments) previstos per a l'exercici

Estat d'execució Pressupost Despeses

Estat de liquidació despeses del pressupost de l'exercici 2015 (Detall per aplicacions del pressupost)

Estat d'execució Pressupost Ingressos

Estat de liquidació ingressos del pressupost de l'exercici 2015 (Detall per conceptes del pressupost)