Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Audiència pública de les ordenances fiscals per al 2016
Les ordenances fiscals són el conjunt de normes que aprova l’Ajuntament per la regulació de les aportacions dels veïns i veïnes de Badalona en forma d’impostos i taxes que gestiona el govern.

Aquest paquet de mesures suposen una part molt important del total d‘ingressos dels què disposa l’Ajuntament. En concret, a Badalona suposa un 52% del total dels ingressos corrents. Considerem que el model de finançament local està en crisi de recursos i de plantejaments. Aquesta mancança es tradueix en greus dificultats financeres a l’hora de fer front al compliment dels serveis que són de competència municipal. Per altra banda, les lleis dictades per l’Estat prioritzen el pagament de qualsevol deute bancari per davant dels serveis a la ciutadania i no deixen marge de maniobra a unes polítiques fiscals progressives que permetin una millor redistribució de la riquesa.

El conjunt de mesures proposades són fruit d’un diàleg amb diferents agents socials i polítics de la ciutat. I també amb trobades de caire institucional amb el Defensor de la Ciutadania, la Diputació de Barcelona i les regidories d’economia i hisenda d’altres poblacions de Catalunya i capitals de l’Estat. Les ordenances van encarades a posar les bases per obrir una nova etapa en la política fiscal a la ciutat que culmini amb una gestió transparent i amb la construcció d’una nova Badalona socialment justa.

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar provisionalment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 d’octubre les modificacions dels textos, tarifes i/o quotes de les ordenances fiscals per a la seva vigència a partir de l’1 de gener de 2016.

És obert el període d’exposició pública

Des del 30 d’octubre i durant 30 dies hàbils, els interessats poden consultar el document aprovat provisionalment i presentar les al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que considerin oportuns.

Com fer les al·legacions:

1) Consultar el document d'ordenances aprovat provisionalment pel ple.

2) Descarregar el document d'al·legacions (instància genèrica). Cliqueu aquí

3) Complimentar la instància amb els motius de l'al·legació, reclamació i/o suggeriment

4) Entrar el document al Registre General:

-Al Servei d’Atenció al Ciutadà (plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9-12), de dilluns a divendres de 9 a 13.30 hores i dijous tarda de 16 a 18.30 hores;

-A les Oficines Municipals de Districte

-O bé per correu certificat (tal com disposa l’article 38 de la Llei 30/1992 Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú).


Comparteix