Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Fòrum de Medi Àmbient


Agenda 21


El Fòrum de Medi Ambient és un òrgan consultiu i de participació social de caràcter sectorial, de conformitat amb el que preveuen els articles 59 i 60 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. El Fòrum resta adscrit a l'Àrea de Medi Ambient i Mobilitat de l'Ajuntament de Badalona.


Comparteix