Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Consell de Ciutat
El consell de ciutat exerceix funcions de debat, consulta, proposta i informe en determinats temes, com ara el pla estratègic, la planificació urbanística general, els criteris generals dels pressuposts municipals, el programa d’actuació anual i l’anàlisi i seguiment de les polítiques públiques que afecten la ciutat i aquelles altres funcions que li siguin encomanades per l’alcalde/essa o el Ple.

Composició del consell de ciutat

El consell de ciutat serà format per representants de les associacions inscrites en el registre d’entitats així com dels diferents agents socials: empresaris, comerciants, col·legis professionals, representants d’altres departaments d’altres administracions públiques, partits polítics amb representació a l’Ajuntament i/o al Parlament de Catalunya i sindicats.

Serà convocat i presidit per l’alcalde/essa, que estarà acompanyat/ada dels regidors i regidores de l’equip de govern que designi i es reunirà com a consell plenari almenys un cop a l’any per avaluar l’exercici que acaba i debatre les propostes de l’any que comença.

La Comissió permanent del consell de ciutat

La Comissió permanent serà formada per un màxim de 25 persones nomenades per l’alcalde/essa, que recolliran les propostes del consell plenari. Serà convocada i presidida per l’alcalde/essa o regidor en qui delegui i es reunirà com a mínim dos cops l’any per tal de fer el seguiment de les actuacions de l’exercici i preparar les sessions del consell de ciutat.

Les comissions tècniques

La Comissió permanent o el consell plenari poden crear comissions tècniques en les quals participen responsables tècnics de les diferents administracions amb competència amb l’assumpte sectorial o territorial a tractar. En aquestes comissions tècniques hi tindran accés les associacions ciutadanes i/o els seus tècnics o professionals.

Les comissions tècniques tenen una funció d’anàlisi, recerca i proposta per a la seva presentació al debat en la Comissió permanent o el Consell plenari.


Comparteix