Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Oficines Municipals de Districte


Mapa estàtic districtes


CATALEG DELS SERVEIS QUE ES PODEN FER A LES OMD’S

Sol.licitud Declaració Edifici en Ruïnes

Sol.licitud canvi nom títol dret funerari

Concessions Quioscos premsa, flors i llaminadures

Domiciliació bancària

Exercici del dret d'accés a les dades de caràcter personal

Informació i assessorament sobre les condicions sanitàries d'activitats

Sol·licitud d'inspecció en matèria de seguretat i salubritat d'immobles

Llicència de gual

Sol·licitud de certificació o d'informe de dades patronals

Sol·licituds certificats fiscals

Sol·licitud de desqualificació d'habitatges de protecció oficial

Sol·licitud de fraccionament i/o ajornament de tributs

Informació i assessorament sobre control de plagues

Llicències d'ocupació de la via pública

Llicència per col·locar pilons a la via pública

Queixes per maltractament d'animals

Queixes per molèsties causades per animals

Sol·licitud de devolució de pagaments indeguts

Sol·licitud de devolució de tributs pagats per duplicat

Tarjeta de permissibilitat d'aparcament

Queixes en matèria de contaminació ambiental

Informació juvenil (presencial i telefònica)

Reserves d'estacionaments

Trobada de germanor amb la gent gran

Sol·licitud d'interrupció de la via pública

Talls de la via pública per actes i concentracions ciutadanes

Comunicació de queixes, suggeriments i/o incidències en espais medi natural

Sol·licitud de canvi de nom o de número d'un carrer

Consulta de la Guia d'Entitats de Badalona (GEB)

Llicència per a la tinença de gossos de races presumptament perilloses

Tramitació/Consulta de l'Agenda d'Actes

Subvencions a entitats ciutadanes

Publicació d’activitat cultural

Sol·licitud d'habitatge de protecció oficial

Sol·licitud de volant i històric d'empadronament

Renovacions Padronals

Sol·licitud de reconeixement de beneficis fiscals

Sol·licitud de llicència per cultivar un hort en finques municipals

Registre general de documents

Reclamacions contra actes tributaris

Reclamació contra l'exclusió en el cens electoral

Atenció a queixes per males condicions
higenicosanitàries d'espais públics o privats

Petició d'espais i material als centres cívics

Tramitació del passi metropolità de transport
(carnet Rosa i tarifa reduïda)

Mediació Ciutadana

Informació Passi d'Acompanyant

Informació Taxi Adaptat

Informació tarjeta T12

Noces d'or

Informació i tramitació Olimpiades Gent Gran

Modificació de les dades personals en el
Padró Municipal d'Habitants (PMH)

Informació municipal i general (presencial i telefònica)

Duplicats rebuts impostos

Sol.licitud excempció impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Altes i baixes cens municipal d'animals domèstics

Al·legacions i/o recursos contra expedients sancionadors
incoats per infraccions de trànsit i de les ordenances municipals

Queixes incivisme

Registre Paraules al Ple


Comparteix