Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Junta de GovernLa Junta de Govern és integrada per l’alcalde o alcaldessa i un nombre no superior al terç del nombre legal d’aquests, nomenats i separats lliurement per l’alcalde o alcaldessa. Aquests se’ls nomena tinents d’alcalde.

Correspon a la Junta de Govern l’asssitència a l’alcalde o alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions, les que li delegui l’alcaldia o un altre òrgan municipal i les que li atribueixen les lleis  

La Junta de Govern Local, com a òrgan municipal de caràcter necessari, estarà integrada pels regidors i regidores que, sota la presidència de l’alcalde, s’indiquen a continuació.

Actualment, són membres de la Junta de Govern Local:

      – Senyor Xavier García Albiol, Alcalde.

      – Senyor Juan Fernández Benítez, 1r tinent d’alcalde.

– Senyora Cristina Agüera Gago, 2a. tinent d’alcalde.

– Senyor Daniel Gracia Álvarez, 3r tinent d’alcalde.

      – Senyora Irene González Poveda, 4a. tinent d’alcalde

Els òrgans de govern

En aquest apartat trobareu la descripció dels òrgans de govern de l’Ajuntament, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part. Podeu consultar-ho al Portal de Transparència des d’aquest enllaç.

Informació sobre la Junta de Govern Local

Actes de la Junta de Govern Local


Comparteix