Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Preinscripció i matriculacióLa sol·licitud es farà per escrit i la pot fer l’alumne si és major d’edat o be el pare, mare o tutors legals de l’alumne, en el cas que sigui menor d’edat.

Documentació que cal aportar

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE, si es tracta de persones estrangeres.

Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l'alumne o l'alumna.

Període per tramitar-ho

Els períodes marcats per la normativa vigent i que poden variar d’un any a un altre.

Període de presentació de sol·licituds: del 19 al 30 d'abril de 2010

Requisits previs

Per accedir als ensenyaments professionals de música cal superar una prova específica d’accés.


Comparteix