Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

ICIO - Impost sobre Construccions, Instal.lacions i ObresL'ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres) és un tribut per la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra, que estigui subjecte a l’obtenció de la corresponen llicència d’obres o urbanística, o s’exigeixi declaració responsable o comunicació prèvia.

L'obligació de pagar l’ICIO neix al moment d'iniciar la construcció, instal·lació o obra, encara que no s'hagi obtingut la llicència corresponent o no s'hagi presentat la declaració responsable o la comunicació prèvia.

Són subjectes passius d’aquest impost els propietaris de la construcció, instal·lació o obra, siguin o no propietàries de l'immoble sobre el qual es realitzen.

L’import de l’ICIO serà el 4% de la quota més gran, comparant: el pressupost de l’obra, amb la quota resultant d’aplicar els mòduls de valoració detallats a l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5 que regula l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

En el cas que compleixi els requisits per aplicar a la quota de l'ICIO un dels beneficis fiscals regulats a l’ordenança fiscal, es requereix sol·licitud expressa de l’interessat, dins el termini de 30 dies hàbils establerts per a l’autoliquidació de l’Impost, aportant documentació acreditativa del benefici fiscal sol·licitat


Comparteix