Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

lIVTNU (abans Plusvàlua)


Banner plusvàlua


L'IIVTNU (Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana) és un tribut que grava l'increment de valor que ha experimentat el terreny mentre una persona ha estat propietària d'un pis, aparcament, traster, local o solar de naturalesa urbana.

Aquest impost s'ha de pagar quan hi ha una transmissió de la propietat.

Els obligats al pagament són:

- el transmitent dels béns o drets, en les transmissions oneroses (com les compra-venda)

- la persona que rep els béns, en les donacions

- els hereus, en les transmissions per causa de mort.

A través de la Web de la Diputació de Barcelona (tràmits relacionats) pot fer la simulació del càlcul així com presentar-ne l’autoliquidació.


Comparteix