Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Parades d'encants


Encants


La utilització privativa dels mercats municipals o de les instal·lacions dels mercats setmanals i encants a la via pública, té una taxa de pagament anual.

Estan obligades al pagament dels drets i taxes les persones físiques o jurídiques i les entitats que utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular o que en gaudeixin.

El cobrament d’aquesta taxa es farà mitjançant el sistema d’autoliquidació, en el moment de sol·licitar-ne l’autorització i per l’import establert per cada supòsit.

Quan el fet imposable tingui una durada superior a l’anual el cobrament de les quotes successives serà objecte de padró.

Per tal de domiciliar aquesta taxa, cal dirigir-se al Departament de Comerç de l’Ajuntament de Badalona.


Comparteix