Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

IBI - Impost de bens immobles
L’IBI (Impost sobre Béns Immobles) és un tribut directe que grava el valor dels béns immobles, rústics i urbans i de característiques especials, tals com un pis, una plaça d'aparcament, un local, un solar...

L’obligat al pagament serà la persona física o jurídica que l’1 de gener és titular dels següents drets en un bé immoble:

- D'una concessió administrativa.

- D'un dret real de superfície.

- D'un dret real d'usdefruit.

- Del dret de propietat.

En cas de transmissió, el nou propietari haurà de pagar l'impost a partir de l’any següent a la data d’adquisició del bé immoble.

El pagament de l’IBI és anual. Podeu consultar la data de cobrament en el calendari fiscal de cada exercici.

Si sol·liciteu la domiciliació bancària pel pagament d’aquest tribut abans del 28 de febrer, la quota anual es fraccionarà en quatre terminis, sense cap increment. Les domiciliacions comunicades amb posterioritat a la data assenyalada es fraccionaran a partir de l’exercici següent a la comunicació.


Comparteix