Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

IVTM - Impost de vehicles de tracció mecànica
L'IVTM (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica) és un tribut que grava la titularitat dels vehicles d’aquesta naturalesa aptes per circular per vies públiques.

L’han de pagar els propietaris de vehicles donats d’alta a la ciutat de Badalona.

El propietari del vehicle el dia 1 de gener és l’obligat al pagament, malgrat que aquest hagi estat transferit o venut.

Per tal de tramitar l'alta, baixa o la transferència d'un vehicle, així com les modificacions o canvis d’adreça, s’ha de dirigir a la Prefectura Provincial de Trànsit.

En el cas d'alta de vehicles nous, l’autoliquidació dels trimestres que corresponguin s'ha de realitzar telemàticament a través de la web del Organisme de Gestió Tributària de la  Diputació de Barcelona.

La quota a pagar per l'IVTM està regulada a l'art.4 de l'Ordenança Fiscal núm. 3

El període voluntari de pagament dels rebuts anuals es pot consultar al calendari del contribuent de l'Ajuntament.

Com tots els altres tributs municipals periòdics, pot domiciliar el pagament de l'IVTM al seu compte corrent.