Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Junta Arbitral de Consum de Badalona
La Junta Arbitral de Consum és un òrgan de resolució de conflictes que suposa una via intermèdia, entre l'administrativa i la judicial. La Junta rep les reclamacions, les tramita i designa un Col·legi Arbitral (unipersonal o de tres membres) que dictarà la resolució (laude) que estimi més justa, en un termini molt breu de temps i sense cap cost per a ningú.

No cal advocat ni procurador, i és voluntari per ambdues parts, consumidor i empresari. Malgrat aquesta voluntarietat, les empreses que prèviament s'han adherit al Sistema Arbitral de Consum, que es poden consultar al llistat d’aquesta mateixa pàgina, no poden refusar una reclamació en aquesta via, per la qual cosa la Junta els atorga un distintiu acreditatiu.

Cal dir que les resolucions del Col·legi Arbitral —anomenades laudes— són executives i tenen la mateixa força jurídica que una sentència judicial, de tal manera que la part que perd a l'arbitratge ha d'acceptar forçosament el resultat i no pot recórrer després als tribunals de justícia.

La Junta de Consum de Badalona recomana als consumidors utilitzar els serveis i comprar als establiments adherits.

En cas de dubte, demaneu informació al Departament de Consum.

La Junta Arbitral de Consum de Badalona atén les consultes i reclamacions al telèfon 93 483 2743 .


Comparteix