Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Organització administrativaL’esquema organitzatiu de l’Ajuntament de Badalona s’estructura en tres nivells: polític, directiu i tècnic. És un model basat en la adequació dels serveis municipals a les necessitats i demandes reals dels ciutadans/es com a objectiu estratègic de l’organització.

Per a l’assoliment d’aquesta fita, esdevé peça clau la correcta estructuració de l’administració per tal de facilitar la relació entre la ciutadania i l’Ajuntament. El govern ha organitzat aquesta estructura de gestió en 4 grans àmbits dependents de l’Alcalde: l’àmbit de Govern, l’àmbit d’Economia i Hisenda, l’àmbit de Territori i l’àmbit d’Atenció a les Persones.

Es fonamental que els càrrecs electes exerceixin el lideratge polític i el nivell directiu i tècnic desenvolupi una gestió  professionalitzada i eficaç.

Els regidors electes que formen part de l’equip de govern hauran de liderar la direcció política  dels diferents àmbits/àrees que conformen l’estructura de l’Ajuntament de Badalona cercant el diàleg i el consens amb els veïns i els agents socials.  És voluntat del govern municipal posar tota l’estructura de l’organització al servei de la ciutadania, tot tenint present la forta vocació de servei públic que ha de regir a qualsevol administració.

Per això, és cabdal la correcta adequació dels recursos municipals a les necessitats dels veïns, de tal manera que, l’acció del govern ha d’estar en total sintonia amb les prioritats de la ciutadania.

Dins el nivell polític, tant els coordinadors d’àrees com els de districte, tenen la missió d’assessorar als regidors de l’equip de govern en la pressa de les seves decisions amb la finalitat de dotar de coherència global la totalitat d’actuacions  del govern municipal.

D’altra banda, la direcció executiva està estructurada en àmbits i àrees funcionals i està conduïda per directius professionals: els gerents d’àmbit. Tenen la missió d’executar les resolucions dels òrgans de govern, així com l’assignació operativa de recursos, la implementació de les polítiques municipals i la direcció dels serveis que es presten als ciutadans/es.

Per últim, el nivell tècnic és l’encarregat de transformar els objectius definits al nivell polític en actuacions concretes en cadascuna de les àrees, que estaran organitzades internament per serveis, departaments i per últim, unitats.

Competències i funcions de l’Ajuntament de Badalona

Organigrama provisional on es poden identificar als responsables dels diferents òrgans, càrrecs, i relacions de dependències.

Organismes dependents o vinculats a l’Ajuntament de Badalona

Organismes dels que forma part l’Ajuntament de Badalona


Comparteix