Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Endeutament a llarg terminiLes entitats locals, els seus organismes autònoms i els ens i societats mercantils dependents poden concertar préstecs a llarg termini per a finançar les seves inversions. El règim jurídic d’aquestes operacions de crèdit, les limitacions i altres aspectes procedimentals, es regulen als articles 48 a 55 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

En el Portal de Transparència es pot consultar l’evolució de l’endeutament de l’Ajuntament i descarregar en format obert les dades del deute viu. Podeu accedir-hi des d’aquest enllaç.


Comparteix