Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

AtmosferaL’aire és un bé natural que tots compartim i de la seva bona qualitat depèn el nostre benestar. Reduir la contaminació atmosfèrica es tradueix en una millor qualitat de vida i una esperança de vida més llarga.

L’any 2006 Badalona va ser inclosa a la zona de protecció especial del medi atmosfèric degut als seus elevats nivells de diòxid de nitrogen (NO2) i de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10). Arran d’aquesta situació la Generalitat de Catalunya va impulsar el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire en 40 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, entre ells Badalona. El Pla preveu 73 mesures preventives, correctores i/o de sensibilització per tal de complir amb els objectius de qualitat atmosfèrica marcats per la Unió Europea.

MESURES PER A MILLORAR LA QUALITAT DE L’AIRE

La major part de la contaminació atmosfèrica de Badalona prové del trànsit i, per tant, la seva reducció depèn de tots. Com a ciutadans, podem fer diverses coses per ajudar a millorar la qualitat de l’aire:

  • Utilitzeu el transport públic sempre que sigui possible (comporta unes 15 vegades menys consum d’energia per persona i quilòmetre).

  • Aneu a peu o en bicicleta

  • Compartiu cotxe

  • Utilitzeu el cotxe només quan calgui

  • Compliu els límits de velocitat

  • Conduïu eficientment: mantingueu el vehicle en bon estat, poseu-li el tipus d’oli adequat, infleu les rodes amb la pressió correcta, atureu el motor si preveieu una aturada superior a 2 minuts, conduïu suaument i eviteu frenades o accelerades brusques, no abuseu de l’aire condicionat (el consum pot augmentar fins a un 20%), utilitzeu la marxa tan llarga com sigui possible...

  • Compreu cotxes menys contaminants: elèctrics, híbrids, etc... A Badalona tenen bonificació fiscal!

  • Estalvieu energia, especialment a la llar (es recomana una temperatura d’uns 19-21ºC a l’hivern i 25ºC a l’estiu), milloreu l’aïllament tèrmic de finestres i portes...

  • Migreu a energies netes, com ara l’energia solar tèrmica, utilitzeu calderes.


Comparteix