Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Horts urbansEn que consisteix aquest projecte?

Es un programa municipal basat en la transformació de diferents espais lliures de la ciutat en petites feixes hortícoles. Aquest programa té ja un precedent en els horts escolars que es coordinen des de l’Escola de Natura i que des de fa anys han anat consolidant diversos horts a les escoles de Badalona.

Aquest programa té diversos objectius:

  • Oferir una interessant possibilitat de participació, formació i ocupació per a persones grans tot incorporant-les en activitats de millora ambiental, ja que tots els conreus es fonamenten en l’agricultura ecològica.

  • Mantenir i recuperar espais públics que han estat terres agrícoles. Aquesta actuació permet alhora preservar com a espai de conreu unes terres que han tingut aquest ús fins fa poc temps, garantint-ne la seva conservació. D’altra banda, permet preservar la vàlua paisatgística agrícola de diversos indrets.

  • Incrementar la sostenibilitat per a la ciutat, ja que converteix espais ciutadans en espais productors d’aliments i assimiladors de matèria orgànica. És per tant, tot i el seu abast reduït, una forma de tancar cicles dins de la mateixa ciutat i de reduir la petjada ecològica.

Què són els horts urbans?

Són parcel·les d’hort ubicades en diferents indrets de la ciutat amb una superfície aproximada de 25m2. En elles es poden conrear hortalisses, verdures, plantes aromàtiques i de flor. Tant les plantes de flor com les aromàtiques exerceixen funcions importants en l’agricultura ecològica; les flors atrauen els insectes pol·linitzadors i les plantes aromàtiques repelen insectes nocius.

Com funcionen ?

Cada usuari disposa de la seva parcel·la d’horta, d’una aixada i una mínima infraestructura per canviar-se i guardar roba, sabates, etc. També del compost comunitari que es vagi generant entre les restes vegetals de totes les parcel·les. Cada parcel·la disposa d’aigua freàtica gratuïta fins a un determinat consum, a partir del qual l’ha de pagar, i d’un petit comptador per tal de controlar aquest consum.

L’horari durant el qual es pot accedir als horts és de dilluns a divendres de 9h a 14hores.

Qui pot tenir un hort urbà?

Les persones que poden optar a demanar un hort urbà han de tenir 60 o més anys, estar empadronants a Badalona i no estar exercint cap activitat de tipus laboral.

Per quan temps es donen les llicències?

Per un període màxim de 4 anys

Quines despeses té ser usuari d’horts urbans?

La persona a la qual s’adjudiqui un hort urbà haurà de dipositar una fiança de 100 € a l’inici del període de concessió de la llicència que se li retornarà quan aquesta finalitzi.

La taxa per l’utilització de l’hort serà establerta per les ordenances fiscals anuals. Actualment és de 27€ semestrals.

Tot i això, aquelles persones que manifestin la impossibilitat de pagar aquesta taxa per falta de recursos econòmics, podran accedir igualment al sorteig i estaran exemptes del pagament de la mateixa, sempre i quan acreditin la seva situació amb un informe de serveis socials.

Quina documentació s’ha de presentar?

Instància segons model normalitzat, juntament amb la següent documentació:

1.- PERSONES FÍSIQUES

  a) DNI

  b) Historial de vida laboral o document equivalent que constati que no s’està exercint cap activitat de caràcter laboral.

  c) Certificat mèdic d’aptitud que acrediti que es pot treballar a l’hort, en cas d’invalidesa i/o incapacitat.

2.- PERSONES JURÍDIQUES

  a) CIF

  b) Estatuts

  c) Nomenament de la persona responsable per part de la Junta de l’entitat.

  d) Projecte social i de gestió de l’hort entre els membres de l’associació i/o entitat.

Com s’adjudiquen les parcel·les?

Les parcel·les s’adjudiquen per concurs públic.

A què es compromet un usuari d’hort urbà?

1. A mantenir neta la parcel·la que li correspon.

2. A conrear únicament la parcel·la que li ha estat adjudicada.

3. A dedicar-la exclusivament a la finalitat de conreu abans descrita.

4. A no tenir períodes d’inactivitat superiors a un mes, excepte causa justificada, informant prèviament de les circumstàncies que han produït aquesta situació.

5. A facilitar i col·laborar en activitats educatives organitzades per l’Ajuntament fins a 3 l’any.

6. A tenir cura de les seves eines i utillatge.

7. La llicència és personal i intransferible, de forma que el manteniment del conreu s’ha de fer directa i personalment, sense poder ser traspassat, subrogat, arrendat, cedit ni transferit en cap concepte.

Quines coses estan expressament prohibides en aquests espais ?

1. La plantació d’arbres.

2. La construcció de casetes, barraques, i tanques de separació.

3. La comercialització dels productes obtinguts.

4. La utilització d’adobs químics, herbicides, insecticides, i altres productes, excepte els autoritzats per l’agricultura ecològica.

5. La utilització d’adobs d’origen animal.

6. La presència de plàstics.

7. No es permet la incineració de les restes vegetals, que es dipositaran, convenientment triturades, en els llocs reservats per al compostatge

Els espais d’horts urbans a Badalona

Torre Codina

La Torre Codina, propietat de l’Ajuntament de Badalona disposa d’un espai agrícola que ha tingut aquest ús fins fa pocs anys i que reuneix òptimes condicions per a la seva transformació en espais agrícoles municipals. Aquest espai disposa de tot un seguit de condicions que el fan òptim per a aquest fi, com ara: superfície de terreny agrícola suficient, instal·lació de reg en bon estat, abundant aigua disponible de mina amb dues basses regadores, etc...

En aquest espai, en funcionament des de l’any 2007 hi ha 49 parcel·les d’horts d’uns 25 m2 aproximadament. A l’any 2010 es van incorporar 17 noves parcel·les.

Can Cabanyes

La Masia de Can Cabanyes, propietat de l’Ajuntament Badalona disposa d’uns espais, que havien estat horts i jardins i que ara es transformen en espais agrícoles municipals. S’han habilitat 13 parcel·les d’horta per el programa d’horts urbans.

Per tal de fer possible el seu funcionament s’han condicionat els espais exteriors que disposen també de les corresponents instal·lacions de reg.


Comparteix