Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Preinscripció i matriculacióAccés

  • Alumnes que tinguin el graduat en ESO

  • Alumnes sense titulació que hagin fet una prova d’accés. Per fer la prova cal tenir o complir 17 anys durant l’any natural en què es fa la prova i, a més, acreditar un dels requisits següents:

  Acreditar tres mesos d’experiència laboral.

  Cursar amb aprofitament un programa de formació inicial (PFI).

  Haver fet un curs de formació ocupacional professional d’una durada mínima de 400 hores.

  Haver fet una acció tutorial i d’orientació al centre de secundària durant l’ESO.

Continuïtat d’estudis en finalitzar un grau mitjà

  • Accés a altres cicles formatius de g rau mitjà per adquirir una formació complementària

  • Accés al batxillerat

  • Accés a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família professional, un cop superada la prova d’accés mitjançant el curs preparatori per a les proves d’accés. Cal complir 18 anys durant l’any natural. No serveix tenir l’FP-1 o un MP-2

  • Accés a qualsevol cicle formatiu de grau superior d’altres families professionals, un cop superada la prova d’accés. Cal complir 20 anys durant l’any natural en què es fa la prova i, a més, acreditar un dels requisits següents:

  Acreditar un mínim de 6 mesos d’experiència laboral en qualsevol activitat fins a la data de realització de la prova (ja sigui amb una jornada completa o a temps parcial).

  Haver superat qualsevol FP-1.


Comparteix