Cercador
V3.28
Menu
Ets a:

El dimarts 25 d’abril, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Comparteix


04/20/2017 10:00 AM - ple

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà el proper dimarts 25 d’abril, a les 18 hores, una sessió ordinària amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 3 corresponent a la sessió ordinària de 28 de març de 2017.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

2. Aprovar l'acord d'adhesió al conveni de col•laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci Localret per a l'impuls del desenvolupament de la Plataforma Decidim.

3. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors.

4. Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici de 2017 i la plantilla del personal al servei de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms.

5. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 5-04-2017 de subsanació d'una errada material a l'acord de Ple de 28-03-2017 de creació d'una comissió d'estudi per a la redacció d'una ordenança d'administració electrònica.

6. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 29 de març de 2017 referent a la modificació del Grup municipal de Convergència i Unió.

7. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 31 de març de 2017 referent al nomenament del regidor Pere Martinez com a membre de les comissions informatives de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible i de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva.

8. Donar compte al Ple de diverses resolucions de contractació en matèria de personal.

9. Donar compte de diverses modificacions de dedicació de regidors o assessorament especial.

10. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia d'aprovació de la liquidació del pressupost refós municipal de l'exercici 2016.

11. Donar compte de l'informe de la Intervenció General de les resolucions i acords adoptats pel President i el Ple de la Corporació, contraris a les objeccions formulades per aquesta Intervenció, efectuades durant l'exercici 2016.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

12. Aprovar el compte justificatiu i acceptació de la renúncia de 121,23 € per part de l'entitat CONFRARIA DE SANT ANASTASI i aprovació del restant pendent de cobrar de la subvenció nominativa concedida per participar amb la festivitat de S. Anastasi.

13. Aprovar diversos reconeixements de crèdit dels Serveis d'Educació i Esports.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

14. Aprovar el compte justificatiu i pagament de la subvenció nominativa i finalista per contribuir a satisfer una exposició gràfica, didàctica, formativa i visual, durant l'any 2016.

15. Aprovar el compte justificatiu i pagament de la subvenció nominativa i finalista per contribuir a satisfer a les accions de dinamització comercial durant l'any 2016.

16. Aprovar la creació de la Associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària i la participació l'Ajuntament de Badalona, i aprovar els seus Estatuts.

17. Aprovar diversos expedients de reconeixement de crèdit corresponents a l'exercici 2016.

18. Aprovar diversos reconeixements de crèdit corresponents a despeses de l'exercici 2016.

19. Aprovar provisionalment el Pla parcial urbanístic del Sector sud de Can Colomer.

20. Aprovar provisionalment el Pla parcial urbanístic del Sector nord de Can Colomer.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

21. Aprovar l’autorització a la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet per tal que pugui realitzar les activitats de foment previstes per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.

22. Autoritzar la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet per a la modificació del contracte de finançament de les inversions que requereixin l’execució del projecte Badalona Capital Europea del Bàsquet, mitjançant constitució d’hipoteca.

23. Aprovar la Incoació d'expedient administratiu per l'estudi de la proposta d'adquisició de dos immobles destinats a equipaments situats a la urbanització Mas-Ram.

24. Aprovar un reconeixement de crèdit d’exercicis anteriors a Castellers de Badalona.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció presentada pel grup municipal del PSC per denunciar la proliferació de les anomenades empreses multiservei.

2. Moció presentada pels grups municipals. GBeC i ICV-EUiA perquè la història del Poble Gitano de Catalunya sigui inclosa en el currículum escolar.

3. Moció presentada pel grups municipals del PSC, Ciutadans (Ciudadanos) i Convergència i Unió, per dotar de partida de material, de forma extraordinària i urgent, al cos de la Guàrdia Urbana.

4. Moció presentada pel grup municipal de C's en defensa de la democràcia, la igualtat, la unió i la sobirania nacional de tots els espanyols.

5. Moció presentada pels grups municipals. GBeC, ERC-Avancem-Més i ICV-EUiA per demanar la modificació de la disposició que impedeix la reinversió del superàvit.

6. Moció presentada pel grup municipal del PP per sol•licitar la creació d'una comissió d'investigació per esclarir els fets ocorreguts el passat 9 de març a la galeria de tir de la Guàrdia Urbana de Badalona.

7. Moció presentada pel grup municipal del PP de suport a la Guàrdia Urbana de Badalona.

8. Moció presentada pel grup municipal del PP de suport als clubs de futbol de Badalona.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 20 d’abril de 2017

Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat