Cercador
V3.22
Menu
Ets a:

Subvencions activitats culturals


Anuncis oficials


Aprovació provisional de les bases específiques reguladores de la convocatòria de subvencions de l’Àrea de Cultura i Ciutadania de l’Ajuntament de Badalona, exclusivament cultural i les destinades a promocionar i dinamitzar els casals i les entitats de persones grans.

Convocatòria La data de publicació de la convocatòria al diari “el Periódico” ha estat el 23 de febrer de 2015.

Termini de presentació de sol·licituds El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 24 de febrer al 23 de març, ambdós inclosos ( vint dies hàbils, exclosos dissabtes, diumenges i festius), a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria).

Tot això, en el benentès que, en cas que es presentés al·legacions a l’acord del Ple de l’Ajuntament que aprovà inicialment les bases específiques reguladores de la present convocatòria i que es troben, per tant, en tràmit d’informació pública, restaria interromput el termini atorgat per a la presentació de sol·licituds fins la resolució de les al·legacions presentades i l’aprovació definitiva de les bases; la disposició que, en el seu cas, pogués interrompre el referit termini s’ anunciarà amb la mateixa publicitat que la convocatòria.


Comparteix
Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat