Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Pla de Mobilitat UrbanaBadalona va iniciar a l’any 2009 la redacció del Pla de Mobilitat Urbana, amb el suport de la Diputació de Barcelona i de l’entitat Metropolitana del Transport (EMT). Aquest pla és una eina de planificació de la mobilitat, que s’ha de realitzar amb la intervenció de les diferents àrees de l’ajuntament implicades, però que també ha de comptar amb la participació ciutadana a través del Consell de la Mobilitat així com d’altres agents implicats a la mobilitat.

Els plans de mobilitat urbana (PMU) són el document bàsic per a configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya tal i com s’estableix a la Llei 9/2003 de la mobilitat, entre d’altres normatives relacionades amb la mobilitat.

En Ple municipal amb data 25 de febrer de 2014 per Dictamen, es va acordar l’aprovació inicial del pla de mobilitat urbana sostenible del municipi de Badalona per als anys 2013-2018.

El 19 de març de 2014, es va publicar aquest anunci, sometent l’expedient a tràmit d’informació pública per termini de 45 dies, comptadors des de l’endemà a la publicació, per tal que els/les interessats/interessades puguin presentar les al·legacions, reclamacions o suggeriments que s’estimin adients, en el seu cas, contra Dictamen esmentat, de conformitat amb l’art. 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i l’art. 86 de la Llei 30/92, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment.

Cas que durant l’esmentat termini no es presenti cap al·legació, reclamació o suggeriment el dit dictamen esdevindrà definitiu sense necessitat de cap tràmit ulterior.

L’expedient administratiu es podrà consultar a la Regidoria de l’àrea de Via Pública i Mobilitat, Departament de Mobilitat, situat a l’edifici del Viver, plaça Assemblea Catalunya, 9-12, 3º planta, 08911 Badalona.


I Memòria

II Annexos

III Síntesi

IV Informe de Sostenbilitat Ambiental