Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Empreses i medi ambientBadalona té una gran diversitat d’activitats econòmiques, i cal destacar la presència de moltes activitats industrials.

L’any 1998 la Generalitat de Catalunya va adaptar la directiva europea que determinava el control ambiental de les activitats mitjançant la Llei d’intervenció integral de l’Administració ambiental, que l’Ajuntament de Badalona ha adaptat a una ordenança municipal (vegeu enllaç legislació).

CONTROL DE LES ACTIVITATS

El Departament d'Ecologia Urbana i Sostenibilitat exerceix les funcions de control ambiental a l'àmbit urbà del terme municipal. Aquestes funcions s'inicien de tres formes diferents:

    • A requeriment de part (denúncies d'afectats)

    • D'ofici (actuacions iniciades directament pel personal de l'àmbit o a requeriment d'altres estaments de l'Ajuntament)

    • En virtut del conveni de col·laboració amb l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (EMSHTR) en matèria de control d'abocaments d'aigües residuals.

Aquestes actuacions es concreten en visites de control del personal tècnic, que pot recollir mostres perquè siguin analitzades al Laboratori municipal, per tal d'establir les actes de control que són lliurades a l’àmbit de serveis al territori i al de recursos interns, que són les instàncies que tenen les competències d'actuació, sigui per imposar sancions econòmiques o per precintar les fonts de molèsties.

Aquestes actuacions poden ser dutes a terme per personal propi del departament, sol o en col·laboració amb altres departaments de l'Ajuntament (Guàrdia Urbana, Disciplina Urbanística, Salut Pública...) o amb altres institucions (Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, Entitat Metropolitana, Agència de Residus de Catalunya...).

CONTROL D’ABOCAMENTS

El conveni de col·laboració amb l'EMSHTR és una eina molt eficaç per al control de les activitats industrials, ja que permet que els tècnics de l'Àrea de Medi Ambient inspeccionin, en representació de l'EMSHTR i l'Agència Catalana de l'Aigua, les indústries ambientalment més significatives i obtinguin mostres de les aigües abocades, les quals són analitzades al Laboratori municipal.

Badalona ha estat pionera en l'establiment d'aquest tipus de conveni dins de l'àmbit metropolità per tal que les actuacions d’inspecció i control del medi es facin pels tècnics de l'Administració més propera al ciutadà.


Els abocaments han de complir el Reglament metropolità d’abocaments.


Fotografia d’un mostreig d’aigües residuals


Comparteix