Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Consells d'Entitats de Districte


Mapa districtes


Sense perjudici de la creació d’altres òrgans territorials, s’estableix a cadascun dels districtes de la ciutat un consell d’entitats que canalitzi la participació ciutadana en aquest àmbit.

Els consells d’entitats seran formats per un representant com a mínim i tres com a màxim de cadascuna de les associacions i fundacions inscrites en el Registre municipal d’entitats que tinguin com a àmbit d’actuació preferencial el del districte. Per formalitzar la seva presència caldrà que dirigeixin un escrit a l’Ajuntament manifestant la seva voluntat de formar-hi part i comprometent-se a assistir amb regularitat a les convocatòries, tot indicant els noms i cognoms de les persones que les representaran.

L’organització interna dels consells d’entitats vindrà determinada per les normes de funcionament que el mateix Consell acordi per majoria dels seus membres, tot respectant el contingut d’aquest Reglament i d’altres preceptes d’aplicació general. En qualsevol cas es procurarà que a cada consell es constitueixi una comissió permanent que tingui funcions operatives mentre no es convoqui el consell en ple.

Igualment, l’Ajuntament promourà la incorporació a aquests òrgans de ciutadans/es individuals escollits del padró municipal mitjançant procediments aleatoris basats en l’estructura social del districte, o per acord del Consell d’entitats en el cas de persones d’especial rellevància social al districte.


Comparteix