Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Missió i ValorsLa Guàrdia Urbana de Badalona té, dins la comunitat a la qual està integrada, la missió de donar un servei de seguretat pública de qualitat i contribuir a una millor convivència ciutadana.

Fer de la Guàrdia Urbana de Badalona una organització altament valorada per la ciutadania per la qualitat i l’eficiència dels seus serveis i un model de referència per a altres cossos de policia.

La Guàrdia Urbana de Badalona fomenta la seva acció en la professionalitat i la integritat dels seus membres, potencia les sinergies del col·lectiu per tal d’afavorir la participació i el comprimís amb la missió que li és encomanada, i ofereix una imatge de servei moderna basada en la transparència de la gestió i la proximitat a la comunitat.

Amb referència als valors enunciats, cal puntualitzat el següent:

Professionalitat, com a capacitat rellevant, entesa com el desenvolupament d’aptituds que abasten la formació i la dedicació per assolir un nivell de qualitat en la nostra tasca.

Integritat, com a conjunt de valors ètics que han de guiar els comportaments i les accions.

Imatge de servei moderna, en constant evolució, i adaptació a les necessitats de la societat amb una actitud proactiva mitjançant l’ampliació de les noves tecnologies.

Transparència, que ha d’impregnar de claredat la gestió i ha d’afavorir l’accés a la informació.

Proximitat, per afavorir el contacte amb el ciutadà i aconseguir la millor entesa i la resolució dels seus problemes.


Comparteix