Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Costos efectius dels serveisL'Ajuntament de Badalona actualment no disposa d'informació sobre el Cost efectiu dels serveis finançats amb taxes o preus públics. Tot i això, s'està treballant en la implantació d'un sistema de costos que permeti a través de les despeses directes e indirectes obtenir els costos efectius del serveis.

 

La Intervenció municipal, amb la col·laboració de la resta de departaments de l'Ajuntament de Badalona, està treballant en la realització del càlcul del cost efectiu dels diferents serveis municipals. El mètode de càlcul que s'està emprant es el previst a la "Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales", en aquest sentit està previst la publicació dels càlculs efectius durant el segon trimestre de l'any vinent.

 

A continuació, s'adjunta l'enllaç respecte el mètode de càlcul emprat per calcular el cost efectiu dels serveis:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11492

 

 


Comparteix