Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Com participar a Badalona


Tots els òrgans de participació tenen un caràcter consultiu, d’informe preceptiu, de formulació de propostes i suggeriments. Tanmateix el ple o l’alcalde/essa pot delegar en els regidors-presidents d’aquests òrgans funcions executives en matèries que siguin delegables.


Processos Participatius

Audiència pública

Bústia de queixes i suggeriments

Consells d'Entitats

Cartes als regidors

Per tal de que hi hagi una bona gestió i una interacció entre la ciutadania i l’Ajuntament de Badalona, es pot enviar cartes als regidors per poder-se comunicar amb l’administració. Aquesta interacció es realitza a través del Consensus, l’eina de comunicació dels ciutadans amb els regidors de l’Ajuntament de Badalona. Clica en el banner de la dreta i fes-nos saber la teva opinió.

Ple municipal

El Ple, és un òrgan municipal constituït per tots/es els/les regidor/es agrupats ens grups municipals i sota la presidència de l’alcalde/essa. Es reuneix com a mínim un cop al mes en sessió pública. Té facultats politiques, normatives, econòmiques i institucionals. Controla i fiscalitza l’actuació de l’alcalde/essa, pot nomenar-lo o substituir-lo mitjançant una moció de censura. El consistori badaloní està integrat per vint-i-set membres.

Entitats

Oficines Municipals de Districte

Cites prèvies per a les Oficines Municipals dels Districtes

Comparteix