Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Equips bàsics d'atenció socialQuè són?

Conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals, integrat pels respectius equips tècnics que tenen per objecte promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc o d’exclusió social. Els equips estan formats per professionals de les disciplines del treball social i l’educació social i atenen a la població des de la proximitat del seu territori i per mitjà de recursos específics i del seu propi entorn comunitari.

Corresponen als serveis socials bàsics les funcions següents:

− Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial.

− Oferir informació, orientació i assessorament a les persones en relació amb els drets i els recursos socials i amb les actuacions socials a què poden tenir accés.

− Valorar i fer el diagnòstic social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de necessitat social a petició de l’usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o social o d’altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, d’acord amb la legislació de protecció de dades.

− Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l’avaluació.

− Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, especialment si hi ha menors.

− Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la integració i la participació social de les persones, les famílies, les unitats de convivència i els grups en situació de risc.

− Orientar l’accés als serveis socials especialitzats.

− Promoure mesures d’inserció social, laboral i educativa.

− Gestionar prestacions d’urgència social.

− Aplicar protocols de prevenció i d’atenció davant de maltractaments a persones dels col·lectius més vulnerables.

− Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d’àmbit municipal i comarcal i les altres que li siguin atribuïdes.

− Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en l’àmbit dels serveis socials.

− Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que visqui a Badalona

Com es pot fer?

Presencialment o telefònica

L’atenció dels equips bàsics d’atenció social està repartida en nou punts d’atenció diferents, repartits per diferents punts de la ciutat.

Atenció, prèvia demanda d’hora de visita, a les seus dels equips bàsics d’atenció social . (Més informació clicant a l'enllaç corresponent, dins columna dreta)

Observacions

Servei gratuït

Informació relacionada

Normativa

    - Llei de serveis socials de Catalunya

    - Cartera de serveis socials

Servei responsable

Departament d’Acció i Promoció Social

Pl. Assemblea de Catalunya 9-12 (edifici del Viver)

Tel. 93 483 26 00 ext 3149

Tel. 93 483 26 00 ext 3081

dpps@badalona.cat


Comparteix