Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Control de Plagues
Entre nosaltres viuen una gran diversitat d’éssers vius , la majoria inofensius i que no produeixen cap mena de problema. Alguns, en condicions òptimes de temperatura, humitat i aliments es poden multiplicar ràpidament fins a convertir-se en una plaga, com per exemple d’aus urbanes, paneroles, mosquits o rosegadors. El control està orientat a mantenir un llindar de tolerància de forma que no provoqui molèsties a la ciutadania i es realitza a la via pública i edificis i equipaments de titularitat o gestió municipal.

Les actuacions de control de les plagues es basen en els principis de la lluita i gestió integrada, és a dir atenent a criteris de salut i mediambientals, de forma que siguin mètodes proporcionals a la problemàtica a tractar.

Les plagues que afecten als espais privats són responsabilitat de la persona proietària de l’espai afectat.


Control de Plagues

Comparteix