Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Servei de dinamització socioculturalSERVEI DE DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL: ACTIVITATS.

El creixement de la ciutat i la seva estructura urbana ha creat barris separats amb característiques molt especials, barris tradicionals i barris on la població ha estat en continuo procés de creixement i transformació. Les dones, principals protagonistes, de la vida de la ciutat i del seus serveis són les que dia a dia transiten i trenquen les fronteres invisibles fent que la població es diversifiqui i establint una dinamització interna mitjançant la comunicació d’experiències personals que trenquen pors i perjudicis. D’aquesta manera es crea una ciutat única sense diferències, ni categories, participant i enriquint-se de les experiències personals i col·lectives.

Al llarg de la seva història el servei ha estat en tres ubicacions en diferents barris de la ciutat (Centre, Progrés i Salut) i les seves zones d’influència. El canvi a cada nova seu ha permès conservar part de les usuàries de cadascuna de les seves ubicacions anteriors creant vincles de participació, dinamització i pertinença ciutadana entre barris.

Aquest servei treballa per:

  • Potenciar xarxes de participació social i política de dones.

  • Fomentar la convivència i la cooperació

  • Impulsar la conscienciació i la reflexió en temes d’igualtat

  • Identificar i canalitzar les demandes de les dones de Badalona.

  • Respondre als diferents nivells de necessitat detectades en el col·lectiu de dones del municipi.

  • Fomentar la solidaritat i la participació de les dones.

ACTIVITATS

El servei programa i porta a terme i participa en una sèrie d’activitats encaminades a l’assoliment d’una part dels seus objectius:

  • Promoure la participació de les dones en els diferents àmbits de la vida local.

  • Promoure que les produccions culturals reflecteixin la diversitat femenina.

  • Incentivar la creació cultural femenina

  • Augmentar la programació d’obres d’autoria femenina

Les activitats s’obren en dues vies de programació: puntual i permanent. Les activitats puntuals són els seminaris i jornades de temàtica diversa i les activitats relacionades amb el calendari festiu (Sant Jordi, Nadal, etc.). Les activitats permanents són els cursos i tallers sobre diferents matèries (salut, teatre, llengua, memòria...) que s’ofereixen amb una periodicitat fixa programada a més de les conferències, les exposicions i les sortides culturals


Comparteix