Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

El dimarts 26 de juny, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Comparteix


21/06/2018, 0:00h. - ple

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà el dimarts 26 de juny, a les 18 hores, una sessió ordinària amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 7 corresponent a la sessió ordinària de 29 de maig de 2018.

2. Declaració institucional en motiu del dia internacional contra la homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia i el dia de l'orgull i l'alliberament GTBI.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

3. Donar compte de les actuacions portades a terme pel Síndic Defensor de la Ciutadania durant l'any 2017.

4. Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l'alcaldessa i els tinents d'alcalde per delegació de l'Alcaldia, i trameses a la Secretaria General durant el mes de maig de 2018.

5. Aprovar l'acord que consta a l'Annex a l'Acta de Mesa General de Negociació de data 15 de desembre de 2017.

6. Aprovar la incorporació al vigent pressupost de l'exercici 2018, en pròrroga del de 2017, el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació del pressupost de l'exercici 2017.

7. Aprovar la declaració d'especial interès o utilitat municipal en relació a la sol·licitud de bonificacions del 95% de la quota íntegra de l'IBI a l'empara de l'article 3.7 de la OF núm. 1 d'aquest Ajuntament.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

8. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de l'empresa L'ARC, Taller de música, corresponent a l'any 2017.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

9. Aprovar la rectificació error material detectat al dictamen aprovat pel Ple de 20/03/2018 sobre la pròrroga pel termini d'un any del contracte per a la prestació dels serveis de manteniment de zones verdes, solars i franges de prevenció d'incendis.

10. Aprovar la modificació i/o esmena dels plecs administratius i tècnics - reguladors del contracte de subministrament d'energia elèctrica i de gas de l'Ajuntament de Badalona i els seus organismes autònoms i societats municipals de capital íntegre.

11. Aprovar la imposició de diverses sancions administratives per incompliment de la normativa de gossos potencialment perillosos.

12. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA, per as treballs de manteniment correctiu i preventiu de diferents edificis i del Viver.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 21 de juny de 2018