Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

2017 Cap de Servei d''Organització i Recursos HumansDescripció de la convocatòria: Procés de provisió del lloc de treball de cap de Servei de d’Organització i Recursos Humans. Expedient: 683/CLLD-1/17.

Tipus personal: Funcionària/ari de carrera, en actiu. Procés obert a funcionàries/aris de carrera, en actiu, de qualsevol Administració Pública, de cossos i escales del Grup A, subgrup A1.

Sistema: Lliure designació

Torn: Lliure

Publicació en BOPB: 7 de novembre de 2017 (https://bop.diba.cat)

Publicació en BOE: BOE núm. 277 de 15/11/2017, Sec. II.B. pàgina 109786

Publicació en DOGC: DOGC 7499 – 20/11/2017

Termini de presentació d’instàncies: Des del 21/11/2017 fins el 13/12/2017, ambdós inclosos. 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació en el DOGC (Núm. 7499 – 20/11/2017).

Requisits exigits: Relacionats a la Base específica Quarta.

Documentació a presentar: Instància normalitzada i la documentació detallada a la Base específica Sisena.

Per ser admesa al procés les persones aspirants manifesten a la sol·licitud que són certes les dades que indiquen a la sol·licitud i que compleixen totes les condicions establertes a les bases, sota la seva responsabilitat i amb independència de la posterior acreditació en finalitzar el procés de provisió. La manca de dita manifestació serà causa d’exclusió de la persona aspirant.

Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideraran con les úniques vàlides a efectes de notificacions i serà responsabilitat exclusiva, de la persona aspirant, els errors en la seva consignació, així com la comunicació de qualsevol canvi en les mateixes a l’Ajuntament de Badalona.

En la sol·licitud caldrà que hi consti el codi de la convocatòria corresponent i adjuntar-hi el currículum vitae de la persona aspirant, al qual acompanyarà mitjançant còpia la documentació acreditativa de:

  - Document Nacional d’Identitat.

  - Títols acadèmics

  - Nivell C de català

  - Estudis i formació específica relacionada amb les funcions i tasques a desenvolupar en el lloc de treball.

  - Descripció dels llocs de treball desenvolupats, tant en l’administració pública com a l’empresa privada, amb especificació dels anys de servei.

  - Altres estudis i cursos relacionats amb les funcions del lloc de treball.

  - Qualsevol altra documentació que l’aspirant consideri per a ser tinguda en compte per l’òrgan competent.

Telèfon d’informació: 93.483.26.21 – 93.483.26.24 (Unitat d’Administració i Gestió de la contractació de RH)

Lloc de presentació d’instàncies: Relacionats a la Base específica Cinquena.

Registre General: Edifici El Viver, Plaça Assemblea de Catalunya, 9-11, cantonada Carrer Eduard Flo, 6 – Badalona 08911; i Oficines Municipals de Districte (OMD*).

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres de 08:30 a 13:30 hores i dijous de 16:00 a 18:30 hores.

Oficines Mpals. de Districte* Adreça Telèfon

OMD 1 Centre Passatge de la Plana, 14 / CP 08912 93.464.46.24

OMD 2 CC Can Cabanyes Rambla de Sant Joan, 59-77 / CP 08912 93.460.72.55

OMD 2 CC La Colina Pl. Rafael de Campalans, s/n / CP 08917 93.383.39.08

OMD 3 CC Morera Av. Bac de Roda, 42-48 / CP 08915 93.395.44.57 / 93 465.18.07

OMD 4 Av. Marquès de Sant Mori, s/n, 1r. Pis / CP 08914 93.399.35.11

   Mercat de la Salut 93.388.95.28

OMD 5 Av. Alfons XIII, 114 / CP 08914 93.397.81.61

    Palau Municipal d'Esports

OMD 6 C/ Sant Joan Evangelista, s/n, 1r Pis / CP 08918 93.387.03.16

   Mercat de Sant Roc

Seguiment del procés:


Comparteix