Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Borsa de treball de categoria OFICIAL D''OFICIS.Descripció de la convocatòria: Procés selectiu per constituir una de personal laboral temporal o funcionari interí, pel sistema de concurs i torn lliure, per constituir borsa de treball en la categoria d’oficial d’oficis durant l’exercici 2015, prorrogable. Referència convocatòria: 937/BT-5/14.

Quadre laboral: Personal laboral temporal o funcionari interí

Sistema: concurs

Torn: lliure

Data de presentació d’instàncies: Des del 24/01/2015 fins el 02/02/2015, ambdós inclosos.

Les persones que desitgin prendre part en el procés de selecció han de sol•licitar-ho mitjançant instància normalitzada, degudament signada per la persona aspirant, i dirigida a l'Ajuntament en el termini de 10 dies naturals comptadors a partir de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Les bases específiques reguladores es troben publicades al BOPB de 21/01/2015, a l’apartat de Borses de treball de la web municipal (www.badalona.cat) i al Tauler d’edictes de la Corporació.

Lloc de presentació d’instàncies: Registre General ubicat a la Plaça Assemblea de Catalunya, 9 cantonada Carrer Eduard Flo, 6 (edifici “El Viver”).

Es poden trametre també per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (LRJPAC).

Horari d’atenció al públic

De 8:30 h a 13:30 h i el dijous de 8:30 h a 13:30 h i de 16:00 h a 18:00 h (agost tarda tancat)

Telèfon d’informació Servei de Recursos Humans: 93 483 26 23 / 93 483 26 21.

Requisits exigits: Relacionats a la Base segona.

Documentació a presentar: La sol·licitud d’admissió al procés selectiu degudament signada i presentada per duplicat i la documentació relacionada a la Base tercera:

  a) Fotocòpia del document oficial en vigor que acrediti que la persona aspirant reuneix els requisits establerts a l’apartat a) i b) de la Base segona (DNI, passaport, NIE o qualsevol altre document oficial que acrediti la seva nacionalitat i edat).

  b) Fotocòpia de la titulació requerida.

  c) “Curriculum vitae”, els documents acreditatius dels mèrits al•legats en els termes establerts a la Base sisena i quadre resum dels mèrits al•legats per l’aspirant per a la valoració de mèrits (adjunt a aquestes bases).

  d) A efectes de l’exempció de la prova de català s’haurà d’adjuntar el document que acrediti el nivell elemental de català (B1) o equivalent, conforme es regula a la Base sisena (Fase 2, apartat 2.1).

  e) A efectes de l’exempció de la prova de castellà s’haurà d’adjuntar el document que acrediti el nivell B2 o equivalent, conforme es regula a la Base sisena (Fase 2, apartat 2.2).

  Les persones amb discapacitat hauran de presentar el corresponent dictamen dels equips multiprofessionals a que es refereix l’article 4.3 del Decret 66/1999, de 9 de març de la Generalitat de Catalunya sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessionals.

  No serà necessari compulsar la documentació presentada mitjançant fotocòpia. Aquesta documentació es compulsarà un cop finalitzat el procés selectiu i només de les persones que formin part de la borsa de treball. En el supòsit de que la documentació presentada no coincideixi amb l’original, la persona aspirant quedarà exclosa del procés selectiu.

NOTA: La resta de requisits establerts a la Base segona s’hauran d’acreditar documentalment al final del procés i només de les persones que formin part de la borsa de treball. En el supòsit que la documentació presentada no coincideixi amb l’original, la persona aspirant quedarà exclosa del procés selectiu.

Documentació que cal presentar a efectes de l’exempció de la prova de català i/o castellà:

A efectes de l’exempció de la prova de català s’haurà d’adjuntar el document que acrediti el nivell elemental de català (B1) o equivalent, conforme es regula a la Base sisena (Fase 2, apartat 2.1).

A efectes de l’exempció de la prova de castellà s’haurà d’adjuntar el document que acrediti el nivell B2 o equivalent, conforme es regula a la Base sisena (Fase 2, apartat 2.2).

Bases publicades a: BOPB de data 21/01/2015

Convocatòria publicada a: DOGC 6795 de data 23/01/2015

Seguiment de la convocatòria:


Comparteix