Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

12 places d’agent de Guàrdia Urbana 2014Descripció de la convocatòria: Convocatòria per a la provisió de 12 places d’agent de la Guàrdia Urbana, de la plantilla de funcionaris, escala administració especial, subescala serveis especials, classe Policia Local. (Expedient: 509/COP-3/14)

Quadre laboral / Plantilla de funcionaris: Plantilla de funcionaris

Sistema: Oposició

Torn: Lliure

Data de presentació d’instàncies: Del 21/06/2014 al 10/07/2014 (ambdós inclosos).

Lloc de presentació d’instàncies: Registre General ubicat a la Plaça Assemblea de Catalunya, 9 cantonada Carrer Eduard Flo, 6 (edifici “El Viver”).

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres de 08:30 a 13:30 hores i dijous de 16:00 a 18:00 hores.

Telèfon d’informació: Servei d’Organització i Recursos Humans 934832621 - 934832624

Requisits exigits: Relacionats a la Base segona.

Documentació a presentar: Relacionada a la Base tercera.

Instància normalitzada presentada amb la documentació següent:

  a) Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport en vigor.

  b) Fotocòpia del carnet de conduir de la categoria B.

  c) Fotocòpia del certificat de nivell intermedi de català (B) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura o equivalent o superior.

  d) Declaració dels apartats i), j) i k) de la Base segona.

  e) Certificat mèdic, original o fotocòpia compulsada, expedit com a màxim dos mesos abans de la data en què es presenti, en el qual ha de constar explícitament que: “es reuneixen les condicions físiques necessàries per realitzar els exercicis de l'Annex 1 de la convocatòria per a la cobertura de 12 places d’Agent de la Guàrdia Urbana de Badalona 2014”. La no presentació comportarà l’exclusió automàtica de la persona aspirant del procés selectiu.

  f) Fotocòpia de la titulació requerida a efectes de la convocatòria o resguard d’haver abonat els drets per la seva expedició.

La documentació que cal adjuntar mitjançant fotocòpia, a excepció del certificat mèdic, es compulsarà juntament amb la resta de la documentació al final del procés quan els aspirants proposats hagin de presentar la sol·licitud de nomenament com a funcionari en pràctiques o, si escau, com a funcionari de carrera.

En el supòsit de que la documentació presentada no coincideixi amb l’original, la persona aspirant quedarà exclosa del procés selectiu.

Convocatòria i bases publicades a: BOPB (25/06/2014) i DOGC (20/06/2014)

Seguiment de la convocatòria:


Comparteix