Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

12 places d'agent de Guàrdia Urbana 2018Descripció de la convocatòria: Convocatòria per a la provisió de 12 places d’agent de la Guàrdia Urbana, de la plantilla de funcionaris, escala administració especial, subescala serveis especials, classe Policia Local. (Expedient: 255/OP-1/18)

Convocatòria i bases publicades a: BOPB (09/05/2018), BOE (núm. 120, de 17 de maig de 2018, pàgina 51069) i DOGC (núm. 7626 de 24 de maig de 2018)

Quadre laboral / Plantilla de funcionaris: Plantilla de funcionaris

Sistema: Oposició

Torn: Lliure

Data de presentació d’instàncies: Des del 25 de maig fins el 13 de juny de 2018, ambdós inclosos (20 dies naturals des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGC)

Presentació d’instàncies: La presentació de sol·licituds, adjuntant els formularis normalitzats, s’ha de fer telemàticament a través del web municipal.

Excepcionalment, es podrà fer en suport paper: en el Registre General de l’Ajuntament, ubicat a la Plaça Assemblea de Catalunya 9-11 planta baixa de Badalona i en les Oficines Municipals de Districte. En relació a les Oficines Municipals de Districte, així com les seves adreces s’especifiquen a l’annex 7 de la present convocatòria.

També es poden presentar en les Oficines de Correus en la forma reglamentàriament establerta (correu certificat administratiu) o en la forma que determina l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Als efectes de la presentació d’instàncies, es fa constar que l’Ajuntament de Badalona no té subscrit cap conveni de col·laboració amb l’Administració General de l’Estat ni amb la Generalitat de Catalunya. En cas de presentar-se la instància per participar en aquest procés en un registre de qualsevol d’aquestes administracions, no es tindrà com a vàlida la d’entrada a aquests registres sinó la d’entrada efectiva en el Registre General de l’Ajuntament de Badalona als efectes del què disposa la Llei 39/2015 en el seu article 16.

Requisits exigits: Relacionats a la Base Segona.

Documentació a presentar: De conformitat amb el que estableix la Base Tercera.

Dades consignades a la sol·licitud: Les persones aspirants hauran d’assenyalar en la sol·licitud l’acompliment dels requisits que s’indiquen a la Base 2 a), b), d), g) h), i j) en el formulari de sol·licitud normalitzat (Annex 1) degudament signat i d’acord amb l’Annex 5.

Les persones aspirants hauran d’acreditar els apartats c), e), i), k), l), i m) amb l’aportació del model de declaració, degudament omplert i signat, (Annex 2, revers de la sol·licitud), disponible en la pàgina web de l’Ajuntament de Badalona (www.badalona.cat ).

Aquelles persones que acreditin tenir aprovat el curs de Formació Bàsica de Policies Locals, ho hauran d’indicar en l’apartat corresponent.

Les persones indicaran a l’apartat “Titulació” de la sol·licitud, la titulació acadèmica oficial que al·leguen per participar a la convocatòria, d’acord amb el que s’assenyala a la Base 2.d).

És necessari indicar i acreditar, quan sigui el cas, estar exempt de la realització de la prova de nivell de català, en els termes previstos a la base 3.4 del procés de selecció.

Igualment, amb la presentació de la sol·licitud les persones aspirants atorguen l’autorització expressa per a que la Guàrdia Urbana o l’Ajuntament de Badalona demani, respecte a la persona interessada, els antecedents que d’aquesta puguin constar al Registre Central de Penats i Rebels.

Només en cas que no s'hagi donat el consentiment per tal que l'Ajuntament consulti d'ofici als organismes competents, s'haurà de presentar la documentació que acrediti aquesta circumstància, emesa per l'òrgan competent.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les seves dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer de Selecció de Personal de l’Ajuntament de Badalona. La finalitat d’aquest fitxer és la gestió dels processos de selecció de personal i de la borsa de treball.

Amb aquesta sol·licitud consenten en el tractament de les seves dades personals per a la finalitat indicada. Finalment informem que poden exercici en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se per escrit al Registre General de l’Ajuntament de Badalona o al correu electrònic seleccio@badalona.cat , indicant clarament en l’assumpte: “Tutela de drets LOPD”.

Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideraran com les úniques vàlides a efectes de notificacions i serà responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors en la seva consignació i la comunicació a l’Ajuntament de Badalona de qualsevol canvi de les mateixes.

Als efectes d’admissió de les persones aspirants, es tindran en compte les dades que aquestes facin constar a la sol·licitud i serà responsabilitat seva la veracitat d’aquestes, sense perjudici que en qualsevol moment l’autoritat convocant o el Tribunal qualificador del procés de selecció pugui requerir-los l’acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi hagi inexactituds o falsedats en els quals hagin pogut incórrer.

No serà necessari compulsar la documentació presentada mitjançant fotocòpia. Aquesta documentació es compulsarà juntament amb la resta de la documentació que s’ha de presentar per sol·licitar el nomenament com a funcionari en pràctiques o, si escau, com a funcionari de carrera.

En el supòsit de que la documentació presentada no coincideixi amb l’original, el/la concursant quedarà exclòs del procés selectiu.

Horari d’atenció al públic del Registre General: De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h - dijous tarda de 16:00h a 18:00h.

Informació: Departament de Recursos Humansemail: seleccio@badalona.cat

Seguiment de la convocatòria:


Comparteix