Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

2 places d'inspector/a de Guàrdia Urbana 2019Descripció de la convocatòria: Convocatòria del procés selectiu de 2 places vacants d’inspector/a de la Guàrdia Urbana, de la plantilla de funcionaris, escala administració especial, sots escala serveis especials, classe Policia Local, en torn lliure, mitjançant sistema concurs oposició.

Convocatòria i bases publicades a: BOPB (21/03/2019), BOE (Núm. 79, 2 d’abril de 2019, Sec. II.B. Pàg. 34081) i DOGC (Núm. 7848 – 5 d’abril de 2019)

Quadre laboral / Plantilla de funcionaris: Plantilla de funcionaris

Sistema: Concurs oposició

Torn: Lliure

Data de presentació d’instàncies: Des del 6 fins al 25 d’abril de 2019, inclosos. (20 dies naturals des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGC Núm. 7848 – 5 d’abril de 2019).

Presentació d’instàncies: La presentació de sol·licituds, adjuntant els formularis normalitzats (annex 3 i annex 4), s’ha de fer telemàticament a través del web municipal, mitjançant l’opció “tràmit genèric”, en la forma que es determina a les indicacions per fer la presentació de la instància electrònica (Annex 5). Respecte de les instàncies electròniques que no es presentin en la forma indicada no es tindrà com a vàlida l’entrada en aquest registre.

També es poden presentar en les formes establertes en la Base reguladora 3.1.

Requisits exigits: Relacionats a la Base 2.

Documentació a presentar: De conformitat amb el que estableix la Base 3.

Dades consignades a la sol·licitud: D’acord amb el que estableix la Base 3.3. Les persones aspirants hauran d’assenyalar en el formulari de sol·licitud normalitzat (Annex 3) l’acompliment dels requisits que s’indiquen a la Base 2. Aquest formulari haurà d’estar signat electrònicament o manuscrit, si no tindrà la consideració d’instància incompleta o defectuosa.

Les persones aspirants hauran d’acreditar els apartats f), g), h), i) i j) amb l’aportació del model de declaració, degudament omplert i signat electrònicament o manuscrit. (Annex 4).

Horari d’atenció al públic del Registre General: De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h - dijous tarda de 16:00h a 18:00h.

Informació: Servei de Planificació i Recursos Humans (correu electrònic: seleccio@badalona.cat).

Seguiment de la convocatòria:


Comparteix