Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

56 places d'agent de Guàrdia Urbana 2019Descripció de la convocatòria: Convocatòria per a la provisió de 56 places vacants d’agent de la Guàrdia Urbana, de la plantilla de funcionaris, escala administració especial, sots escala serveis especials, classe Policia Local.

Convocatòria i bases publicades a: BOPB (15/03/2019), BOE (núm. 72 – 25/03/2019; Sec. II.B. Pàg. 30465) i DOGC (núm. 7842 - 28/03/2019)

Quadre laboral / Plantilla de funcionaris: Plantilla de funcionaris

Sistema: Oposició

Torn: Lliure

Data de presentació d’instàncies: Des del 29 de març fins el 17 d’abril de 2019, ambdós inclosos. 20 dies naturals des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGC (28/03/2019)

Presentació d’instàncies:

La presentació de sol·licituds, adjuntant els formularis normalitzats, s’ha de fer telemàticament a través del web municipal. O tal com s’estableix a la Base 3.1.

Requisits exigits: Relacionats a la Base 2.

Documentació a presentar: De conformitat amb el que estableix la Base 3.3.

Dades consignades a la sol·licitud: Les persones aspirants hauran d’assenyalar en la sol·licitud l’acompliment dels requisits que s’indiquen a la Base 2 a), b), d), g), i h) en el formulari de sol·licitud normalitzat (Annex 1) degudament signat (electrònicament o manuscrit), i d’acord amb les indicacions de l’Annex 5.

Les persones aspirants hauran d’acreditar els apartats c), e), i), k), i l) amb l’aportació del formulari model de declaració (Annex 2) degudament omplert i signat (electrònicament o manuscrit), que estarà disponible en la pagina web de l’Ajuntament de Badalona (www.badalona.cat) durant el període de presentació d’instàncies.

Horari d’atenció al públic del Registre General: De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h - dijous tarda de 16:00h a 18:00h.

Informació: Departament de Recursos Humansemail: seleccio@badalona.cat

Seguiment de la convocatòria:


Comparteix