Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

1 plaça de sergent/a de Guàrdia Urbana (interinatge).Descripció de la convocatòria: Convocatòria per a la selecció de personal funcionari interí per ocupar 1 places de sergent/a, mitjançant promoció interna, pel sistema de concurs-oposició. Expedient: 44/CONVI-1/12 (2).

Quadre laboral / Plantilla de funcionaris: Plantilla de funcionaris

Sistema: concurs- oposició

Torn: Intern

Data de presentació d’instàncies: Del 10/02/2012 al 29/02/2012 (ambdós inclosos).

Lloc de presentació d’instàncies: Registre General ubicat a la Plaça Assemblea de Catalunya, 9 cantonada Carrer Eduard Flo, 6 (edifici “El Viver”).

Horari d’atenció al públic:

Matí: de 9:00 h. a 14:00 h (de dilluns a divendres) i tarda: de 16:00 h a 19 h (dijous)

Termini per presentar esmenes i/o al·legacions: Del 10/03/2012 al 21/03/2012 (ambdós inclosos).

Telèfon d’informació Servei d’Organització i de Recursos Humans: 934832624.

Requisits exigits: Relacionats a la Base segona.

Documentació a presentar: La Base tercera estableix que la documentació que cal presentar és la següent:

- Sol·licitud d’admissió al procés selectiu.

- Fotocòpia DNI o passaport en vigor.

- Fotocòpia, si escau, del certificat de nivell intermedi de català (B) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura o equivalent o superior.

- Currículum vitae.

- Documentació dels mèrits al·legats en el currículum.

NOTA: La documentació que cal adjuntar mitjançant fotocòpia es compulsarà juntament amb la resta de la documentació al final del procés selectiu respecte de les persones que hagin superat el procés.

En el supòsit de que la documentació presentada no coincideixi amb l’original, la persona aspirant quedarà exclosa del procés selectiu.

Convocatòria i bases publicades a: BOP: 06/02/2012 i DOGC: 09/02/2012.

Seguiment de la convocatòria:


Comparteix