Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

3 places de sergent/a de Guàrdia Urbana (funcionari de carrera).Descripció de la convocatòria: Expedient: 108/COP-2/13. Convocatòria per a la selecció de personal funcionari de carrera per ocupar 3 places de sergent/a, mitjançant promoció interna, pel sistema de concurs oposició.

Quadre laboral / Plantilla de funcionaris: Plantilla de funcionaris

Sistema: concurs oposició

Torn: Intern

Data de presentació d’instàncies: Des del 14/03/2013 fins el 02/04/2013, ambdós inclosos.

Lloc de presentació d’instàncies: Registre General ubicat a la Plaça Assemblea de Catalunya, 9 cantonada Carrer Eduard Flo, 6 (edifici “El Viver”).

Horari d’atenció al públic:

De 8:30 a 13:30 i el dijous de 8:30 a 13:30 i de 16:00 a 18:30

Telèfon d’informació Servei de Recursos Humans: 934832621 i Ext. 3072

Requisits exigits: Relacionats a la Base segona.

Documentació a presentar: La Base tercera estableix que la documentació que cal presentar és la següent:

- Sol·licitud d’admissió al procés selectiu signada.

- Fotocòpia DNI o passaport en vigor.

- Fotocòpia compulsada de la titulació exigida segons la Base 2 apartat d)

- Fotocòpia compulsada, si escau, del certificat de nivell intermedi de català (B) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura o equivalent o superior.

- Currículum vitae.

- Documentació dels mèrits al·legats en el currículum.

NOTA: La documentació que cal adjuntar mitjançant fotocòpia es compulsarà juntament amb la resta de la documentació al final del procés selectiu respecte de les persones que hagin superat el procés, a excepció de la titulació exigida i, si és el cas, del certificat de nivell intermedi de català que s’haurà de compulsar i adjuntar amb la sol·licitud de participació en el procés.

En el supòsit de que la documentació presentada no coincideixi amb l’original, la persona aspirant quedarà exclosa del procés selectiu.

Bases publicades a: BOPB de data 25/02/2013 i DOGC de data 28/02/2013

Convocatòria publicada a: BOPB i DOGC de data 13/03/2013

Seguiment de la convocatòria:


Comparteix