Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

1 plaça d'administratiu (funcionari de carrera).Descripció de la convocatòria: Convocatòria per a la selecció de personal funcionari de carrera per proveir 1 plaça d’administratiu, subescala administrativa, pel sistema de concurs oposició, en torn de promoció interna. Convocatòria: 525/PIN-1/14

Quadre laboral / Plantilla de funcionaris: Plantilla de funcionaris.

Sistema: Concurs oposició.

Torn: Promoció interna.

Data de presentació d’instàncies: 03.10.2014 fins 22.10.2014, ambdós inclosos.

Lloc de presentació d’instàncies: Registre General ubicat a la Plaça Assemblea de Catalunya, 9 cantonada Carrer Eduard Flo, 6 (edifici “El Viver”).

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres de 08:30 a 13:30 hores i dijous de 16:00 a 18:00 hores.

Telèfon d’informació: Servei de Recursos Humans 934832621 - 934832624

Requisits exigits: Relacionats a la Base segona.

Documentació a presentar: La Base específica tercera estableix que la documentació que cal presentar és la següent:

Amb la instància sol·licitant prendre part en aquest procés, l’aspirant declararà que reuneix els requisits establerts a la Base Segona, i adjuntarà, juntament amb el currículum vitae i la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, la fotocòpia de la titulació requerida o equivalent, i la fotocòpia del certificat de nivell de suficiència de català (C) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura o equivalent o superior.

NOTA: La documentació que cal adjuntar mitjançant fotocòpia es compulsarà juntament amb la resta de la documentació al final del procés selectiu respecte de la persona que hagi superat el procés.

En el supòsit de que la documentació presentada no coincideixi amb l’original, la persona aspirant quedarà exclosa del procés selectiu.

Convocatòria i bases publicades a: BOPB 05/08/2014 i DOGC Núm. 6719 – 02/10/2014

Seguiment de la convocatòria:


Comparteix