Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

5 places vacants de caporal/a de Guàrdia Urbana.Descripció de la convocatòria: Convocatòria del procés selectiu de 5 places vacants de caporal de la Guàrdia Urbana, en torn de promoció interna, mitjançant sistema concurs oposició. Guàrdia Urbana, de la plantilla de funcionaris, escala administració especial, subescala serveis especials, classe Policia Local.

Convocatòria i bases publicades a: BOPB (14/02/2019), BOE (22/02/2019) i DOGC (Núm. 7828 - 12.3.2019)

Quadre laboral / Plantilla de funcionaris: Plantilla de funcionaris

Sistema: Concurs oposició

Torn: Promoció interna

Data de presentació d’instàncies: Des del 13/03/2019 fins l’01/04/2019, ambdós inclosos. 20 dies naturals des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGC (Núm. 7828 - 12.3.2019).

Presentació d’instàncies: La presentació de sol·licituds es realitzarà mitjançant instància normalitzada (model segons Annex I de les Bases reguladores) adreçada a l’Ajuntament de Badalona, degudament signada per la persona interessada. La manca de signatura suposarà l’exclusió de la persona aspirant.

La instància podrà ser presentada en el registre general de l’Ajuntament o en qualsevol de les oficines municipals de districte (veure relació de les mateixes en l’Annex III de les Bases reguladores), i també es podran presentar telemàticament a través del web municipal (https://www.seu-e.cat/web/badalona/seu-electronica).

També es podran presentar en les Oficines de Correus en la forma reglamentària establerta (correu certificat administratiu).

Les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.

Requisits exigits: Relacionats a la Base 2.

Documentació a presentar: De conformitat amb el que estableix la Base 3.

Amb la instància genèrica, la persona aspirant declararà que reuneix els requisits establerts en la base segona, adjuntarà el formulari de sol·licitud normalitzat complimentat (Annex 3) i la declaració responsable (Annex 4) dels apartats h), i), j), k), l) i m) de la base segona, així com la següent documentació:

    • Fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport en vigor.

    • Fotocòpia de la titulació exigida en aquesta convocatòria, d’acord amb l’apartat e) de la base primera.

    • Document acreditatiu d’estar en possessió del nivell de català exigit en la convocatòria, en la forma establerta en la base 3.4, als efectes de l’exempció de la prova de català.

    • Currículum vitae i fotocòpia dels documents acreditatius dels mèrits al·legats. La no acreditació dels mèrits farà que aquests no es puguin tenir en compte.

Tota documentació que es presenti en llengua estrangera haurà d’anar acompanyada de la corresponent traducció jurada.

No serà necessari compulsar la documentació presentada mitjançant fotocòpia, perquè aquesta serà compulsada un cop finalitzi el procés selectiu. En el supòsit de que la documentació presentada no coincideixi amb l’original, la persona aspirant quedarà exclosa del procés selectiu.

Dades consignades a la sol·licitud: Les persones aspirants hauran d’assenyalar en el formulari de sol·licitud normalitzat (Annex 3) l’acompliment dels requisits que s’indiquen a la Base 2. Aquest formulari haurà d’estar signat electrònicament o manuscrit, si no tindrà la consideració d’instància incompleta o defectuosa.

Les persones aspirants hauran d’acreditar els apartats h), i), j), k), l) i m) amb l’aportació del model de declaració, degudament omplert i signat electrònicament o manuscrit. (Annex 4).

Els formularis es posaran a disposició en la pàgina web de l’Ajuntament de Badalona (www.badalona.cat).

Aquelles persones que acreditin tenir aprovat el curs de caporal de Policia Local de l’ISPC, ho hauran d’indicar en l’apartat corresponent.

Les persones indicaran a l’apartat “Titulació” de la sol·licitud, la titulació acadèmica oficial que al·leguen per participar a la convocatòria, d’acord amb el que s’assenyala a la Base 2.e).

És necessari indicar i acreditar, quan sigui el cas, estar exempt/a de la realització de la prova de nivell de català, en els termes previstos a la base 3.4 d’aquest procés de selecció.

Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideraran com les úniques vàlides a efectes de notificacions i serà responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors en la seva consignació i la comunicació a l’Ajuntament de Badalona de qualsevol canvi de les mateixes.

D'acord amb la normativa de protecció de dades s'informa que les dades personals de les persones aspirants seran tractades per l'Ajuntament de Badalona amb la finalitat de gestionar la seva participació en el present procés (Reg. Apdcat 207068006-H – Selecció de Personal).

Tret d'obligació legal les seves dades no seran cedides a tercers. Tenen dret a accedir, rectificar, suprimir i exercir els altres drets sobre les seves dades. Poden consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a www.badalona.cat (L'Ajuntament > Normativa municipal > Tractament de dades de caràcter personal.)

Horari d’atenció al públic del Registre General: De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h - dijous tarda de 16:00h a 18:00h.

Informació: Servei de Planificació i Recursos Humans (correu electrònic: seleccio@badalona.cat).

Seguiment de la convocatòria:


Comparteix